Tăng xác suất phân phối kinh phí công đoàn đến công đoàn cơ sở


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT phái nam -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 4290/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày thứ nhất tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ qui định Công đoàn năm 2012;

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng11 năm trước đó của cơ quan chính phủ quy định chi tiết về tài thiết yếu công đoàn;

Theo đề xuất của Ban Tài thiết yếu Tổng Liên đoàn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Chi tài chính công đoàn

phát hành kèm theo đưa ra quyết định này cách thức về thu, chi, quảnlý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 01 tháng 3 năm2022, thay thế Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19 mon 12 năm năm nhâm thìn của Đoàn Chủtịch Tổng Liên đoàn về thu, chi, thống trị tài bao gồm công đoàn cơ sở.

Điều 3. các ban, đơn vị trực trực thuộc Tổng Liên đoàn, các cấp công đoànchịu nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

chỗ nhận: - Như Điều 3; - Ban Dân vận TW; - văn phòng TW Đảng; - Văn phòng chính phủ; - cỗ Tài chính; - UBXH, UBTC-NS của Quốc Hội; - các đ/c UV ĐCT TLĐ; - Lưu: VT, TC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH Nguyễn Đình Khang

QUY ĐỊNH

VỀTHU, CHI, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày thứ nhất tháng 3 năm 2022 của
Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao rượu cồn Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về thu, chi, quản lý tàichính, gia tài tại công đoàn cơ sở thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng vận dụng là công đoàn cơ sở, nghiệp đoàntheo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

(Ban Công đoàn Quốc phòng cùng Công đoàn Công an Nhândân thực hiện theo hướng dẫn của cục Quốc phòng, bộ Công an).

Điều 3. Nguyên lý về thu,chi, làm chủ tài chính, gia tài tại công đoàn cơ sở

1. Tài thiết yếu tại công đoàn đại lý là một bộ phận củatài chính công đoàn, được thực hiện cho hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ củacông đoàn cơ sở theo nguyên lý của qui định Công đoàn cùng Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2. Căn cứ chính sách chi tiêu tài chính ở trong nhà nước, của
Tổng Liên đoàn, mối cung cấp tài thiết yếu công đoàn các đại lý được sử dụng và thực tiễn hoạt độngcông đoàn tại solo vị, ban chấp hành công đoàn cơ sở phát hành Quy chế thu, chi,quản lý tài chính, tài sản công đoàn nội bộ để thực hiện.

3. Công đoàn cơ sở cần thu đúng, thu đủ, thu kịpthời những khoản thu theo phân cung cấp của Tổng Liên đoàn. Chi đúng đối tượng, tiếtkiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, tiến hành chế độ cai quản tài chủ yếu theoquy định ở trong nhà nước và biện pháp của Tổng Liên đoàn.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nguồn thu tài chínhcông đoàn

1. Thu đoàn tổn phí công đoàn

- Đoàn giá tiền công đoàn do sum họp đóng.

- phương thức thu đoàn tổn phí công đoàn thực hiện theo
Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 mon 12 năm năm nhâm thìn của Tổng Liên đoàn phép tắc vềquản lý tài chính, gia sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạtthu, nộp tài bao gồm công đoàn.

2. Thu ngân sách đầu tư công đoàn

- ngân sách đầu tư công đoàn vì chưng cơ quan, tổ chức, doanhnghiệp đóng góp theo qui định của quy định và quyết định của Tổng Liên đoàn.

- thủ tục thu ngân sách đầu tư công đoàn tiến hành theo
Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 mon 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn.

3. Thu khác

Nguồn thu khác tiến hành theo Khoản4 Điều 26 cơ chế Công đoàn với theo quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12năm năm nhâm thìn của Tổng Liên đoàn, bao gồm.

- kinh phí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lớn cấpmua sắm phương tiện chuyển động công đoàn, cung ứng kinh phí vận động cho côngđoàn cơ sở; kinh phí tổ chức các vận động phối hợp như: tổ chức trào lưu thiđua, chuyển động văn hóa, thể thao, du lịch thăm quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi... Củacán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân, lao hễ (sau đây call chunglà đoàn viên công đoàn và người lao động) cùng một số hoạt động nhằm cồn viên,khen thưởng con đoàn tụ công đoàn và bạn lao động; hỗ trợ của những tổ chức,cá nhân trong nước mang lại công đoàn cơ sở.

- Thu từ hoạt động văn hóa, thể thao; nhượng bán,thanh lý tài sản; thu tiền lời tiền gửi, cổ tức; thu từ các hoạt động kinh tế, dịchvụ của công đoàn cơ sở...

Điều 5. Nguồn tài chủ yếu côngđoàn đại lý được áp dụng và phân chia cho các khoản mục chi

1. Công đoàn cửa hàng được sử dụng75% số thu ngân sách đầu tư công đoàn, 60% số thu đoàn giá tiền công đoàn theo lý lẽ của
Đoàn quản trị Tổng Liên đoàn cùng 100% tổng thể thu khác của đơn vị theo quy địnhcủa lao lý và Tổng Liên đoàn.

2. Phân bổ nguồn thu đoàn tầm giá công đoàn công đoàncơ sở được sử dụng cho các khoản, mục chi sau:

2.1. Chi lương, phụ cấp cho cán cỗ công đoàn chuyêntrách với phụ cấp cho cán bộ công đoàn tối đa 45% thu nhập đoàn mức giá công đoàn côngđoàn đại lý được sử dụng. Vào trường phù hợp thiếu, công đoàn cơ sở buộc phải xem xétgiảm đối tượng, mức bỏ ra phụ cấp cán bộ công đoàn cho phù hợp với nguồn tàichính được phân bổ.

2.2. đưa ra thăm hỏi sum vầy công đoàn buổi tối thiểu 40%nguồn thu đoàn tầm giá công đoàn công đoàn các đại lý được sử dụng.

2.3. đưa ra khác buổi tối đa 15% thu nhập đoàn phí tổn côngđoàn công đoàn cơ sở được sử dụng.

3. Phân chia nguồn thu kinh phí đầu tư công đoàn công đoàncơ sở được sử dụng cho các khoản, mục bỏ ra sau:

3.1. Bỏ ra trực tiếp siêng lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng,tập huấn đoàn tụ và người lao động về tối thiểu 60% nguồn thu kinh phí công đoàncông đoàn các đại lý được sử dụng. Tại những đơn vị có quan hệ giới tính lao đụng phức tạp,công đoàn cửa hàng dành tối thiểu 25% nguồn ngân sách đầu tư của mục chi này để tham dự phòngcho hoạt động bảo đảm an toàn đoàn viên, bạn lao động; sau 2 năm liền kề không sử dụngcó thể gửi sang chi cho các nội dung nằm trong mục chi này.

3.2. Bỏ ra tuyên truyền, vận động sum vầy và ngườilao động về tối đa 25% mối cung cấp thu ngân sách đầu tư công đoàn công đoàn đại lý được sử dụng.

3.3. Chi làm chủ hành chính tối đa 15% mối cung cấp thukinh tổn phí công đoàn công đoàn đại lý được sử dụng.

4. Các nội dung được quy định phần trăm chi tối đa nếukhông bỏ ra hết bổ sung cập nhật cho các nội dung đưa ra có xác suất tối thiểu (Mục 2.1, 2.3,3.2, 3.3 nếu chi không hết được chi bổ sung cập nhật cho mục 2.2, 3.1).

5. Nguồn thu khác: công đoàn cơ sở đưa ra quyết định việcphân bổ cho những khoản mục chi, mức đưa ra và đối tượng công đoàn đại lý được phép bổsung quanh đó các đối tượng đã được luật theo Điều 6 của quyết định này.

Điều 6. Bỏ ra tài chủ yếu tại côngđoàn cơ sở

1. đưa ra trực tiếp siêng lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng,tập huấn sum vầy và người lao động.

1.1. Chi vận động đại diện, bảo đảm quyền, lợi íchhợp pháp chính đại quang minh của đoàn viên công đoàn, bạn lao động:

- chi các chuyển động tư vấn hỗ trợ công đoàn cơ sởtham gia với người sử dụng lao động tạo ra thang lương, bảng lương, định mứclao động, 1-1 giá tiền lương, quy chế trả lương, thưởng; nội quy lao động, quychế, thỏa thuận hợp tác khác; điều đình tập thể, ký kết, thịnh hành và tính toán việcthực hiện tại thỏa ước lao động tập thể; hội thoại với người tiêu dùng lao rượu cồn để giảiquyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của bạn lao động; tham giaxây dựng các cơ chế chính sách của nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích củađoàn viên công đoàn, tín đồ lao động; đo lường và thống kê việc thực hiện luật pháp về lao độngcông đoàn.

- bỏ ra các chuyển động tư vấn cho những người lao rượu cồn vềpháp luật lao động, công đoàn, an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm xã hội, bảohiểm y tế và quy định khác có liên quan đến quyền và công dụng hợp pháp, chínhđáng của fan lao động.

- chi các vận động tư vấn bảo vệ cán cỗ công đoàncơ sở bị người sử dụng lao động khác nhau đối xử vì tại sao thành lập, gia nhậphoặc vận động công đoàn.

- bỏ ra các hoạt động khởi kiện, gia nhập giải quyếttranh chấp lao hễ tập thể và tranh chấp lao cồn cá nhân.

- bỏ ra các hoạt động giúp công đoàn đại lý tổ chức,lãnh đạo làm reo theo mức sử dụng của pháp luật.

- đưa ra các chuyển động phòng kháng cháy nổ, an toàn vệsinh lao động, đảm bảo môi ngôi trường theo Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc tráchnhiệm của tổ chức công đoàn.

- đưa ra các chuyển động tổ chức hội thảo chuyên đề vềquan hệ lao động; các hiệ tượng tuyên truyền, phổ biến quy định lao động, côngđoàn, bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bình an vệ sinh laođộng; tập huấn tu dưỡng kiến thức cho những người lao động về bình an vệ sinh lao động.

1.2. Chi cung ứng du lịch, ngủ dưỡng.

Phối hợp với cơ quan, tổ chức, công ty thamgia kinh phí đầu tư để tổ chức triển khai cho sum vầy công đoàn và fan lao cồn đi du lịch,nghỉ dưỡng.

1.3. Chi thăm hỏi, trợ cấp.

a) bỏ ra thăm hỏi sum vầy công đoàn.

- chi thăm hỏi đoàn tụ công đoàn ốm đau, thai sản,tai nạn, gia đình có vấn đề hiếu (cha, chị em đẻ hoặc mặt vợ, mặt chồng; vợ; chồng;con) và bài toán hỉ, việc hiếu của sum họp công đoàn.

- chi thăm hỏi, bộ quà tặng kèm theo quà cho đoàn viên nhân lúc lễ,tết...; ngày ra đời tổ chức Công đoàn 28/7; khuyến mãi quà sinh nhật mang đến đoàn viêncông đoàn; khuyến mãi quà mang đến cán bộ công đoàn khi thôi không gia nhập ban chấp hànhcông đoàn cơ sở.

b) chi trợ cấp sum họp công đoàn và bạn lao động.

Chi trợ cung cấp cho sum họp công đoàn và fan lao độnggặp khó khăn do tai nạn đáng tiếc lao động, tai nạn đáng tiếc do không may ro, bị tác động do thiên tai,dịch bệnh, hỏa hoạn, mắc bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng chất độc màu domain authority cam gây tổnthất về sức mạnh hoặc tài sản.

Mức chi thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoànvà đối tượng không buộc phải là sum vầy công đoàn bởi vì công đoàn cửa hàng quy định.

1.4. Bỏ ra động viên, khen thưởng

- bỏ ra tiền thưởng dĩ nhiên các hình thức khen thưởngcho cán bộ, sum họp công đoàn.

- bỏ ra khen thưởng bạn lao hễ đạt thành tích xuấtsắc vào công tác.

- chi khen thưởng con của sum vầy công đoàn vàngười lao hễ đạt thành tích tiêu biểu trong học tập tập cùng rèn luyện (giỏi, xuấtsắc) tùy từng đơn vị, ban chấp hành công đoàn cơ sở ban hành quy định rõ ràng vềđối tượng con đoàn viên, fan lao đụng được khen thưởng.

- Chi phối kết hợp tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tếthiếu nhi, đầu năm Trung thu.

- chi khen thưởng vận động chuyên đề, khen thưởngcông tác thu tài bao gồm theo nguyên lý của Tổng Liên đoàn.

1.5. Bỏ ra đào tạo

- đưa ra thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nướcuống, tài liệu, mướn hội trường, trang thiết bị giao hàng lớp học và các khoảnchi hành chủ yếu khác của các lớp tu dưỡng tập huấn khả năng nghiệp vụ bởi côngđoàn các đại lý tổ chức.

- đưa ra tiền thiết lập tài liệu, tiền công tác phí cho đoànviên công đoàn và tín đồ lao động bởi công đoàn đại lý cử đi dự các lớp bồi dưỡngnghiệp vụ.

- Chi phối hợp tổ chức học vấp ngã túc văn hóa, kỹ năngnghề nghiệp cho tất cả những người lao động.

- Chi cung cấp cho cô gái có con dưới 36 tháng tuổi đượccông đoàn đại lý cử tham gia các lớp đào tạo, tập huấn.

Xem thêm: Cách Kiếm Tiền Trên Revu - Hướng Dẫn Sử Dụng Revu Dành Cho Reviewer

2. Bỏ ra tuyên truyền, vận động sum vầy và ngườilao động

2.1. Chi tuyên truyền, vận động.

- bỏ ra mua sách, báo, tạp chí, ấn phẩm của tổ chứccông đoàn như: Báo Lao động, tập san Lao đụng và Công đoàn, siêng đề bình an vệsinh lao hễ và sách, ấn phẩm ở trong nhà Xuất phiên bản Lao động... Phục vụ cho côngtác tuyên truyền, giáo dục và đào tạo của công đoàn cơ sở.

- đưa ra cho các hoạt động tuyên truyền giáo dục đào tạo chínhtrị tứ tưởng, điều khoản chung và vấn đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức,phong bí quyết Hồ Chí Minh.

- chi tiền giấy, bút, thù lao cho các hoạt độngtuyên truyền trên bảng tin, vạc thanh, báo tường, mạng thông tin của công đoàncơ sở.

2.2. Bỏ ra phát triển sum vầy công đoàn, thành lậpcông đoàn cơ sở, xây dừng công đoàn cơ sở vững mạnh.

- chi tuyên truyền ra mắt về tổ chức công đoàn,Điều lệ Công đoàn Việt Nam; làm việc, điều đình với người tiêu dùng lao hễ về hoạtđộng công đoàn, cải cách và phát triển đoàn viên, thành lập và hoạt động công đoàn cơ sở.

- Chi bồi dưỡng làm xung quanh giờ cho đoàn viên công đoàn,người lao hễ và cán cỗ công đoàn trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, chuyên chở ngườilao đụng tham gia tổ chức công đoàn.

- Chi tổ chức kết nạp đoàn viên, thành lập và hoạt động ra mắtcông đoàn cơ sở, khen thưởng mang đến các cá nhân có kết quả xuất sắc trong việcvận động thành lập và hoạt động công đoàn cơ sở.

- bỏ ra các vận động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh;đánh giá phân nhiều loại đoàn viên; phân nhiều loại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn; tổ chứcbồi dưỡng cho công đoàn bộ phận, tổ công đoàn về hoạt động xây dựng công đoàncơ sở vững vàng mạnh, khen thưởng xây đắp công đoàn vững vàng mạnh.

- các nội dung chi phát triển đoàn viên công đoàn,thành lập công đoàn cơ sở, kiến tạo công đoàn cơ sở vững táo tợn công đoàn cấptrên đã bỏ ra thì công đoàn cấp dưới không thực hiện chi.

2.3. đưa ra tổ chức phong trào thi đua.

- Chi phối hợp tổ chức phát động thi đua; hội nghịsơ kết, tổng kết thi đua, tán dương tập thể, cá nhân đạt kết quả xuất sắctrong các trào lưu thi đua.

- đưa ra tổ chức gặp mặt mặt, tuyên dương tập thể, cá nhânđiển hình, tiên tiến trong các trào lưu thi đua, các hoạt động chuyên đề củacông đoàn.

- Chi tổ chức triển khai hội thi cán bộ công đoàn giỏi.

2.4. Chi tổ chức chuyển động văn hóa, thể thao.

- bỏ ra hỗ trợ hoạt động phong trào xây dựng đối chọi vịvăn hóa; phòng kháng tệ nạn xã hội cho đoàn viên công đoàn và tín đồ lao động;chi hỗ trợ cho tất cả những người lao cồn tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao; chikhen thưởng tổng kết chuyển động văn hóa, thể thao, phòng kháng tệ nạn xóm hội củacông đoàn cơ sở.

- chi hỗ trợ bán buôn phương tiện hoạt động văn hóa,văn nghệ, thể thao.

- Chi bồi dưỡng cho Ban tổ chức, di chuyển viên, diễnviên tham gia hội diễn văn nghệ, tranh tài thể thao vày công đoàn cơ sở và côngđoàn các cấp trên đại lý tổ chức; đưa ra khen thưởng tập thể, cá thể đạt giảitrong những cuộc hội diễn, hội thao vì chưng công đoàn các đại lý tổ chức.

2.5. Chi tuyên truyền các hoạt động về giới cùng bìnhđẳng giới.

- bỏ ra cho các hoạt động tuyên truyền về giới, bìnhđẳng giới và lồng ghép giới các vận động về dân số, sức mạnh sinh sản, kế hoạchhóa gia đình, phòng chống đấm đá bạo lực gia đình.

- Chi hỗ trợ mua thiết bị dùng, thiết bị mẫu giáo, công ty trẻtại đơn vị chức năng (nếu có); cung ứng đoàn viên và fan lao động có con gửi nhà trẻ, họcmẫu giáo.

- đưa ra tuyên truyền, tổ chức vận động nhân ngày Quốctế đàn bà 8/3, ngày thiếu nữ Việt nam 20/10, ngày mái ấm gia đình Việt nam giới 28/6, ngày Quốctế niềm hạnh phúc 20/3, ngày dân số 26/12.

- Chi buổi giao lưu của Ban nữ giới công quần chúng, Câu lạcbộ bạn nữ công cơ sở, hội thi cán bộ nữ công giỏi, hội thi chăm đề nữ công, phongtrào thi đua xuất sắc việc nước đảm vấn đề nhà.

2.6. Chi đại hội công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, baogồm: trang trí, khánh tiết, in tài liệu, bồi dưỡng đại biểu, nước uống, những hộinghị...

3. Chi làm chủ hành chính

- họp báo hội nghị ban chấp hành, ban hay vụ công đoàncơ sở, nghiệp đoàn, công đoàn đại lý thành viên, công đoàn bộ phận.

- đưa ra mua văn phòng công sở phẩm, tài sản, khí cụ làm việc,sửa chữa nhỏ dại văn phòng làm việc của công đoàn, tiền bưu phí, thông tin liên lạc,công tác phí, nước uống, tiếp khách, tổn phí phát sinh tại ngân hàng nơi công đoàncơ sở mở tài khoản giao dịch.

- Chi phương tiện đi lại vận tải: thuê phương tiện vận tải,phí, lệ phí ước phà...

4. đưa ra lương, phụ cấp cho và cáckhoản phải nộp theo lương:

Lương, phụ cung cấp và những khoản bắt buộc nộp theo lương củacông đoàn cơ sở tiến hành theo đưa ra quyết định số 3226/QĐ-TLĐ ngày 20 tháng 9 năm2021 của Đoàn quản trị Tổng Liên đoàn Lao động nước ta về việc ban hành Quy địnhchế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn.

5. đưa ra khác:

- bỏ ra phối hợp hoạt động với những Tổ chức thiết yếu trị- buôn bản hội khác...

- đưa ra cho các các bước hoàn thiện những thủ tục đểđoàn viên ưu tú được hấp thụ Đảng cộng sản Việt Nam.

Điều 7. Phân biệt một số khoảnchi của công đoàn cơ sở

1. Tổ chức phong trào thi đua, học tập văn hóa, hoạt độngvăn hóa, thể thao, tham quan du lịch, phúc lợi, trợ cấp, cung ứng các ngày lễ củangười lao đụng và chăm lo, tổ chức các chuyển động cho bé của tín đồ lao rượu cồn làtrách nhiệm của chủ doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng quỹ phúc lợi,quỹ của cơ quan, đơn vị để bỏ ra theo Điều 24 qui định Công đoàn năm2012.

2. Phương tiện hoạt động của công đoàn cơ sở vày chủdoanh nghiệp, thủ trưởng những cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung ứng (không thutiền) theo Điều 24, cách thức Công đoàn năm 2012.

3. Nhiệm vụ chi thu nhập tạo thêm cho cán bộcông đoàn của doanh nghiệp:

- tiền lương trả theo công dụng sản xuất kinh doanh đốivới cán cỗ công đoàn chuyên trách trong công ty nhà nước vày doanh nghiệpchi trả theo Khoản 5, Điều 24 cơ chế Công đoàn năm 2012; Quy địnhcủa Ban túng thư tw và lý giải của cơ sở chức năng.

- chi phí lương trả theo tác dụng sản xuất kinh doanh đốivới cán bộ công đoàn siêng trách khu vực ngoài bên nước triển khai theo thỏa ướclao rượu cồn tập thể, quy chế chi phí nội cỗ của đơn vị.

4. Phụ cấp kiêm nhiệm của chủ tịch công đoàn cơ sởnếu nguồn khác đã chi thì tài chủ yếu công đoàn không chi.

5. Buổi giao lưu của Ban thanh tra nhân dân, hoạt độngbình đẳng giới và do sự hiện đại của phụ nữ, vận động kế hoạch hóa gia đình, hoạtđộng thi công đời sống văn hóa truyền thống công nhân ở những khu công nghiệp bởi vì doanh nghiệp,cơ quan, đơn vị chức năng chi theo quy định của phòng nước và những cơ quan tính năng liênquan.

Điều 8. Thống trị tài sản tạicông đoàn cơ sở

Công đoàn cơ sở tiến hành việc làm chủ tài sản theoquy định của luật pháp và Tổng Liên đoàn.

Chương III

KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KHENTHƯỞ
NG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 9. Cai quản lý, kiểm tra, giámsát tài chính, gia sản công đoàn

1. Thống trị tài chính, gia tài công đoàn cơ sở thựchiện theo quy định lao lý hiện hành và các Quyết định của Tổng Liên đoàn Laođộng Việt Nam.

2. Dự toán, quyết toán thu, chi, thống trị tài chínhcông đoàn các đại lý phải công khai theo khí cụ của Tổng Liên đoàn.

3. Thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàncơ sở buộc phải được phản hình ảnh đầy đầy đủ vào sổ kế toán tài chính và chịu sự đo lường của đoànviên công đoàn và fan lao hễ tại đối chọi vị.

4. Ủy ban chất vấn công đoàn cơ sở gồm trách nhiệmkiểm tra việc xây dựng, thực hiện dự toán, quyết toán thu, chi, thống trị tàichính, gia sản công đoàn các đại lý hàng năm.

Điều 10. Khen thưởng với xử lývi phạm

- Công đoàn cơ sở, cán bộ, đoàn viên công đoàn thựchiện tốt Quy định này được tâng bốc theo quy định khen thưởng của Tổng Liênđoàn.

- Công đoàn cơ sở, cán bộ, đoàn tụ công đoàn cóvi phạm trong câu hỏi thu, chi, thống trị tài chính, tài sản công đoàn tùy mức độ viphạm có khả năng sẽ bị xử lý theo cách thức của luật pháp và của Tổng Liên đoàn Lao đụng Việt
Nam./.

nơi nhận: - Ban Dân vận TW; - văn phòng và công sở TW Đảng; - Văn phòng chính phủ; - cỗ Tài chính; - UBXH, UBTC-NS của Quốc Hội; - những đ/c UV ĐCT TLĐ; - những LĐLĐ tỉnh, thành phố; - các CĐ ngành TW với tương đương, CĐ TCTy trực thuộc TLĐ; - những Ban, đơn vị chức năng trực nằm trong TLĐ; - Lưu: VT, TC.

*


*

*

*

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ hoạt động vui chơi của đảng bộ
Văn bản BTV, BCHVăn bản Ban Tuyên giáo
Văn bạn dạng Ban Tổ chức
Văn bản Ủy ban Kiểm tra
Văn phiên bản Văn phòng
Văn phiên bản Hội Cựu Chiến binh
Văn bạn dạng Đoàn Khối
Văn bản Công đoàn VC tỉnh
Văn phiên bản BCĐ Khuyến học

Sau đó là những điểm mới, té sung, kiểm soát và điều chỉnh trong quy định:

Thứ nhất, về sử dụng và phân chia nguồn tài thiết yếu công đoàn CĐCS

Điều chỉnh tỷ lệ sử dụng mối cung cấp tài bao gồm CĐCS:

Phân bửa lại nguồn thu kinh phí, đoàn giá tiền công đoàn cho những khoản mục chi:

+ Trước đây, theo quyết định 1910, nguồn thu kinh phí, đoàn giá thành công đoàn, CĐCS được áp dụng chung cho những khoản, mục chi: chi lương, phụ cung cấp cán bộ công đoàn siêng trách và phụ cung cấp cán bộ công đoàn không thật 30%; chi thống trị hành chủ yếu 10% với chi hoạt động phong trào 60%.

+ ni theo ra quyết định 4290, việc phân chia nguồn thu ĐPCĐ và KPCĐ được tách riêng, cụ thể như sau:

- phân bổ nguồn thu ĐPCĐ được sử dụng cho 03 khoản, mục chi: chi lương, phụ cung cấp cán bộ công đoàn chuyên trách cùng phụ cấp cho cán bộ công đoàn buổi tối đa 45%; chi thăm hỏi sum vầy công đoàn tối thiểu 40%; đưa ra khác buổi tối đa 15%.

- phân bổ nguồn thu KPCĐ được sử dụng cho 03 khoản, mục chi: chi trực tiếp chuyên lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn sum vầy và người lao động về tối thiểu 60%. Trên những đơn vị có quan hệ nam nữ lao hễ phức tạp, CĐCS dành tối thiểu 25% nguồn kinh phí của mục đưa ra này để dự phòng đến hoạt động đảm bảo đoàn viên, người lao động; sau hai năm liền kề ko sử dụng có thể chuyển sang chi cho các nội dung nằm trong mục đưa ra này.

-Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên và fan lao rượu cồn được bỏ ra tối nhiều 25%.

-Công tác làm chủ hành thiết yếu được bỏ ra tối nhiều 15%.

- những nội dung được quy định phần trăm chi về tối đa còn nếu như không chi hết bổ sung cập nhật cho những nội dung chi có xác suất tối thiểu.

- Với nguồn thu khác, CĐCS ra quyết định việc phân bổ cho các khoản mục chi, mức đưa ra và đối tượng người tiêu dùng CĐCS được phép bổ sung cập nhật ngoài các đối tượng người tiêu dùng là cán bộ, đoàn viên, tín đồ lao động, người thân trong gia đình của tín đồ lao động, giảng viên,… vẫn được quy định theo Điều 6 của quyết định 4290.

Thứ hai, về nội dung bỏ ra tài bao gồm công đoàn

Theo ra quyết định 1910 trước đây, bỏ ra tài bao gồm gồm 03 khoản chi: lương, phụ cấp và những khoản đóng theo lương; thống trị hành chính; vận động phong trào.

-Trong đó, với công tác làm việc tuyên truyền, bổ sung mục chi đại hội công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, bao gồm: trang trí, khánh tiết, in tài liệu, tu dưỡng đại biểu, nước uống, những hội nghị...

-Với công tác quản lý hành chính, bổ sung cập nhật mục giá thành phát sinh tại ngân hàng nơi CĐCS mở tài khoản giao dịch; chi phương tiện đi lại vận tải: thuê phương tiện vận tải, phí, lệ phí ước phà…

-Ngoài ra, các khoản bỏ ra khác bổ sung mục bỏ ra phối hợp hoạt động với những tổ chức chủ yếu trị - làng hội khác…; bỏ ra cho các công việc hoàn thiện các thủ tục để đoàn tụ ưu tú được kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam.

Trên đấy là những điểm mới, bổ sung, kiểm soát và điều chỉnh trong luật của Tổng liên đoàn Lao động việt nam về thu, chi, thống trị tài chính, tài sản tại công đoàn đại lý mà Công đoàn cùng đoàn viên, tín đồ lao động nên biết để thực hiện; bảo vệ cho công tác tài chính Công đoàn đẩy mạnh được hiệu quả, ship hàng cho các buổi giao lưu của tổ chức với đem lại ích lợi thiết thực đến đoàn viên, tín đồ lao động./.