a) tài khoản này dùng để làm phản ánh lệch giá tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, roi được phân tách và doanh thu hoạt động tài bao gồm khác của doanh nghiệp, gồm:

-Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền Ngân hàng, lãi bán sản phẩm trả chậm, trả góp, lãi chi tiêu trái phiếu, phân tách khấu giao dịch thanh toán được hưởng trọn do mua sắm và chọn lựa hóa, dịch vụ;…

-Cổ tức, roi được phân chia cho quy trình sau ngày đầu tư;

-Thu nhập về hoạt động đầu tư chi tiêu mua bán, bán chứng khoán ngắn hạn, nhiều năm hạn; Lãi chuyển nhượng ủy quyền vốn lúc thanh lý những khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác;

- các khoản thu nhập về các hoạt động chi tiêu khác;

-Lãi tỷ giá hối hận đoái phát sinh trong kỳ và reviews lại khoản mục chi phí tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ cuối kỳ; lãi do chào bán ngoại tệ;

-Các khoản doanh thu hoạt động tài thiết yếu khác.

Bạn đang xem: 515 doanh thu tài chính là gì

b) Đối với vận động mua, bán chứng khoán kinh doanh, lợi nhuận được ghi nhận là số chênh lệch giữa giá cả lớn hơn giá bán vốn, trong những số ấy giá vốn là quý hiếm ghi sổ được xác minh theo cách thức bình quân gia quyền hoặc nhập trước xuất trước, giá thành được tính theo giá trị phải chăng của khoản nhận được. Trường đúng theo mua, cung cấp chứng khoản dưới vẻ ngoài hoán đổi cổ phiếu (nhà đầu tư chi tiêu hoán đổi cổ phiếu A để lấy cổ phiếu B), kế toán khẳng định giá trị cổ phiếu nhận về giá bán trị hợp lý và phải chăng tại ngày thảo luận như sau:

-Đối với cp nhận về là cổ phiếu niêm yết, giá trị hợp lý và phải chăng của cp là giá ngừng hoạt động niêm yết trên thị phần chứng khoán trên ngày trao đổi. Trường thích hợp tại ngày trao đổi thị phần chứng khoán không giao dịch thì giá trị hợp lý của cổ phiếu là giá tạm dừng hoạt động phiên giao dịch trước cạnh bên với ngày trao đổi.

-Đối với cổ phiếu nhận về là cp chưa niêm yết được thanh toán giao dịch trên sàn UPCOM, giá bán trị hợp lí của cp là giá đóng cửa chào làng trên sàn UPCOM trên ngày trao đổi. Trường thích hợp ngày thương lượng sàn UPCOM không thanh toán thì giá trị hợp lý của cổ phiếu là giá đóng cửa phiên thanh toán giao dịch trước gần kề với ngày trao đổi.

-Đối với cp nhận về là cổ phiếu chưa niêm yết khác, giá trị phù hợp của cp là giá thỏa thuận giữa các bên hoặc cực hiếm sổ sách ại thời khắc trao thay đổi hoặc quý giá sổ sách tại thời điểm vào cuối quý trước tiếp giáp với ngày trao đổi. Việc xác định giá trị sổ sách của cổ phiếu được thực hiện theo công thức:

Giá trị sổ sách của cp = tổng kinh phí chủ mua / ố lượng cp hiện gồm tại thời điểm trao đổi

c) Đối với khoản lệch giá từ chuyển động mua, cung cấp ngoại tệ, lệch giá được ghi dìm là số chênh lệch lãi giữa giá bán ngoại tệ xuất kho và giá ngoại tệ download vào.

d) Đối với lãi chi phí gửi: doanh thu không bao gồm khoản lãi tiền nhờ cất hộ phát sinh bởi hoạt động chi tiêu tạm thời của khoản vay sử dụng cho mục tiêu xây dựng gia tài dở dang.

đ) Đối với tiền lãi yêu cầu thu từ những khoản đến vay, bán sản phẩm trả chậm, trả góp: lợi nhuận chỉ được ghi nhận khi chắc chắn thu được cùng khoản gốc mang đến vay, nợ gốc nên thu không biến thành phân nhiều loại là thừa hạn rất cần phải lập dự phòng.

e) Đối với khoản tiền lãi đầu tư nhận được từ khoản chi tiêu cổ phiếu, trái khoán thì chỉ bao gồm phần tiền lãi của các kỳ sau thời điểm doanh nghiệp thâu tóm về khoản đầu tư này bắt đầu được ghi dìm là doanh thu phát sinh trong kỳ. Còn khoản lãi đầu tư chi tiêu nhận được từ các khoản lãi đầu tư chi tiêu dồn tích trước lúc doanh nghiệp thâu tóm về khoản đầu kia thì ghi giam giá nơi bắt đầu khoản đầu tư chi tiêu trái phiếu, cổ phiếu đó.

g) khi nhà đầu tư nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhà chi tiêu chỉ theo dõi số lượng cổ phiếu tăng lên trên thuyết minh BCTC, ko ghi nhấn giá trị cp được nhận, không ghi nhấn doanh thu hoạt động tài chính, không ghi nhận tăng giá trị khoản chi tiêu vào công ty.

h) vấn đề hạch toán khoản doanh thu vận động tài bao gồm phát sinh tương quan đến nước ngoài tệ được thực hiện theo quy định ở đoạn Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

▲về đầu trang

2. KẾT CẦU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 515 – doanh thu HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Bên Nợ:

-Số thuế GTGT đề xuất nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có);

-Kết gửi doanh thu chuyển động tài thiết yếu thuần sang thông tin tài khoản 911 – “Xác định tác dụng kinh doanh”.

Bên Có:

- các khoản doanh thu vận động tài chính phát sinh vào kỳ.

Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ.

▲về đầu trang

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ GIAO DỊCH kinh TẾ CHỦ YẾU

a) bội phản ánh doanh thu cổ tức, roi được chia bằng tiền gây ra trong kỳ từ vận động góp vốn đầu tư:

-Khi dấn được thông tin về quyền dìm cổ tức, lợi tức đầu tư tư vận động đầu tư, ghi:

Nợ TK 138 - cần thu khác

Có TK 515 - Doanh thu chuyển động tài chính.

-Trường hòa hợp nếu cổ tức, lợi nhuận được chia bao gồm cả khoản lãi đầu tư dồn tích trước lúc doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó thì doanh nghiệp phải phân bổ số tiền lãi này, chỉ có phần tiền lãi của những kỳ sau khi doanh nghiệp mua khoản đầu tư này mới được ghi thừa nhận là doanh thu hoạt động tài chính, còn khoản tiền lãi dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản chi tiêu đó thì ghi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị của chính khoản chi tiêu trái phiếu, cp đó, ghi:

Nợ TK 138 - yêu cầu thu khác (tổng số cổ tức, lợi tức đầu tư thu được)

Có những TK 121, 228 (Phần cổ tức, roi dồn tích trước lúc doanh nghiệp thâu tóm về khoản đầu tư)

Có TK 515-Doanh thu chuyển động tài chính (phần cổ tức, lợi nhuận của những ỳ sau khoản thời gian doanh nghiệp mua khoản đầu tư này).

b) Định kỳ, khi gồm bằng, chắc hẳn rằng thu được khoản lãi cho vay vốn (bao có cả lãi trái phiếu), lãi tiền gửi, lãi trả chậm, trả góp, ghi:

Nợ TK 138 - buộc phải thu khác

Nợ những TK 121, 128 (nếu lãi cho vay vốn định kỳ được nhận gốc)

Có TK 515-Doanh thu vận động tài chính.

Bằng chứng chắc chắn rằng thu được những khoản đề nghị thu này bao gồm:

-Khoản cần thu cội không bị xem là nợ cực nhọc đòi thuộc đối tượng người dùng phải trích lập dự phòng hoặc nợ không có tác dụng thu hồi, ko thuộc diện bị khoanh nợ, giản nợ;

-Có chứng thực nợ và cam kết trả nợ của mặt nhận nợ;

-Các minh chứng khác (nếu có).

c) khi nhượng chào bán hoặc thu hồi các khoản đầu tư tài chính, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131…

Nợ TK 635 - chi tiêu tài thiết yếu (nếu bán bị lỗ)

Có những TK 121, 228

Có TK 515-Doanh thu vận động tài thiết yếu (nếu bán có lãi).

d) Trường phù hợp hoán thay đổi cổ phiếu, kế toán địa thế căn cứ giá tri hợp lý của cổ phiếu nhận về giá trị ghi sổ của cổ phiếu mang đi trao đổi, ghi:

Nợ các TK 121, 228 (chi tiết cổ phiếu nhận về theo quý hiếm hợp lý)

Nợ TK 635 - ngân sách chi tiêu tài thiết yếu (chênh lệch giữa giá chỉ trị hợp lí của cp nhận về nhỏ dại hơn quý giá ghi cổ phiếu mang theo trao đổi)

Có các TK 121, 228 (cổ phiếu mang đi trao đổi theo quý hiếm ghi sổ)

Có TK 515-Doanh thu hoạt động tài thiết yếu (chênh lệch giữa giá bán tri hợp lý của cp nhận về to hơn giá trị ghi sổ của cổ phiếu đưa đi trao đổi).

đ) Kế toán phân phối ngoại tệ, ghi:

+ Trường đúng theo bên bao gồm TK tiền áp dụng tỷ giá chỉ ghi sổ với tỷ giá giao dịch thanh toán thực tế lớn hơn tỷ giá ghi sổ những TK tiền, ghi:

Nợ các TK 111 (1111), 112(1121) (tỷ giá thực tế bán)

Có những TK 111 (1112), 112(1122) (theo tỷ giá bán ghi sổ kế toán)

Có TK 515-Doanh thu chuyển động tài bao gồm (số chênh lệch tỷ giá thực tiễn bán lớn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán).

+ Trường vừa lòng bên tất cả TK tiền vận dụng tỷ giá giao dịch thanh toán thực tế, ghi:

Nợ các TK 111 (1111), 112(1121)

Có các TK 111 (1112), 112(1122)

Khoản chênh lệch tỷ giá tạo ra trong kỳ vì tỷ giá thanh toán giao dịch thực tế to hơn tỷ giá ghi sổ các TK chi phí được ghi nhấn đồng thời tại thời điểm bán ngoại tệ hoặc định kỳ tùy theo đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu cai quản của doanh nghiệp:

Nợ các TK 1112, 1122

Có TK 515-Doanh thu hoạt động tài chính.

e) lúc mua vật tư, mặt hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ giao dịch bằng ngoại tệ cơ mà tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời điểm phát sinh lớn hơn tỷ giá bán ghi sổ kế toán các TK 111, 112:

-Trường vừa lòng bên gồm TK chi phí áo dụng tỷ giá chỉ ghi sổ để quy thay đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán, ghi:

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 217, 241, 642 (tỷ giá giao dịch thực tiễn tại ngày giao dịch)

Có các TK 111, 112 (1112, 1122) (tỷ giá ghi sổ kế toán)

Có TK 515 -Doanh thu vận động tài chính (lãi tỷ giá hối hận đoái).

-Trường thích hợp bên tất cả TK tiền áp dụng tỷ giá chỉ giao dịch thực tế để quy đổi ra đồng xu tiền ghi sổ kế toán, ghi:

+ Khi đưa ra tiền sở hữu vật tư, sản phẩm hóa. TSCĐ, dịch vụ:

Nợ những TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 241, 642, 133 (tỷ giá thanh toán giao dịch và thanh toán)

Có các TK 111, 112 (1112, 1122) (tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời gian phát sinh thanh toán và thanh toán).

+ Khoản lãi chệnh lệch tỷ giá hối hận đoái gây ra trong kỳ được ghi nhấn đồng thời khi đưa ra tiền download vật tư, mặt hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ thương mại hoặc định kỳ tùy theo đặc điểm chuyển động kinh doanh cùng yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, ghi:

Nợ những TK 111, 112 (1112, 1122)

Có TK 515-Doanh thu hoạt động tài chính.

g) Khi giao dịch thanh toán nợ bắt buộc trả bởi ngoại tệ (nợ đề nghị trả bạn bán, nợ vay, nợ mướn tài chính, nợ nội bộ…):

-Trường hợp mặt Nợ những tài khoản bắt buộc trả và mặt Có các tài khoản tiền vận dụng tỷ giá chỉ ghi sổ nhằm quy thay đổi ra đơn vị chức năng tiền tệ kế toán với tỷ giá ghi sổ kế toán của các TK bắt buộc trả lớn hơn tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán của những TK tiền, ghi:

Nợ các TK 331, 336, 341... (tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán)

Có các TK 111 , 112 (1112, 1122)(tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán).

Có TK 515-Doanh thu vận động tài thiết yếu (lãi tỷ giá ân hận đoái).

-Trường hợp mặt Nợ các tài khoản bắt buộc trả và mặt Có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế để quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán với tỷ giá ghi sổ của tài khoản phải trả to hơn tỷ giá giao dịch thực tiễn hoặc tỷ giá ghi sổ của tài khoản tiền nhỏ tuổi hơn tỷ giá giao dịch thanh toán thực tế, ghi:

+ Khi giao dịch thanh toán nợ đề xuất trả:

Nợ những TK 331, 338, 341...(tỷ giá thanh toán thực tế)

Có những TK 111 , 112 (1112, 1122)(tỷ giá thanh toán giao dịch thực tế).

+ Khoản lãi chênh lệch tỷ giá tạo nên trong kỳ được ghi nhấn đồng thời thoanh toán nợ nên trả hoặc định kỳ tùy theo đặc điểm hoạt động kinh doanh với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, ghi:

Nợ những TK 331, 338, 341, 111 (1112), 112 (1122)...(chênh lệch giữa tỷ giá bán ghi sổ của số tiền nợ phải trả hoặc tài khoản tiền cùng tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời điểm trả nợ)

Có TK 515-Doanh thu vận động tài chính.

h) khi thu được chi phí nợ bắt buộc thu (nợn yêu cầu thu của khách hàng, đề nghị thu nội bộ, bắt buộc thu khác,…) bởi ngoại tệ nhưng mà tỷ giá thanh toán thực tế to hơn tỷ giá bán ghi sổ kế toán các TK đề nghị thu:

-Trường hợp bên có những tài khoản buộc phải thu vận dụng tỷ giá ghi sổ để quy đổi ra đồng xu tiền ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (1112, 1122)(tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại ngày giao dịch)

Có những TK 131, 136, 138... (tỷ giá chỉ sổ kế toán).

Có TK 515-Doanh thu vận động tài bao gồm (lãi tỷ giá ăn năn đoái).

-Trường hợp bên Có các tài khoản phải thu áp dụng tỷ giá giao dịch thực tiễn để quy thay đổi ra đồng xu tiền ghi sổ kế toán, ghi:

+ lúc thu các khoan nợ yêu cầu thu:

Nợ những TK 111(1112), 112(1122)(tỷ giá giao dịch thực tiễn tại ngày thu nợ)

Có các TK 131, 136, 138(tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại mùa thu nợ).

+ Khoản lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được ghi nhận đồng thời khi thu được khoản nợ phải thu hoặc định kỳ tùy thuộc vào đặc điểm vận động kinh doanh và yêu cầu làm chủ của doanh nghiệp:

Nợ những TK 131, 136, 138... (chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của số tiền nợ phải thu cùng tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời gian thu nợ)

Có TK 515-Doanh thu chuyển động tài chính.

i) Khi chào bán sản phẩm, hàng hóa theo cách làm trả chậm, trả góp thì ghi nhận doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ của kỳ kế toán theo giá thành trả chi phí ngay, phần chênh lệch giữa giá bán trả trả chậm, mua trả góp với giá bán trả tiền ngay ghi vào thông tin tài khoản 3387 “Doanh thu chưa thực hiện”, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131, ...

Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ (giá chào bán trả chi phí ngay chưa có thuế GTGT)

Có TK 3387 - lệch giá chưa thực hiện (phần chênh lệch giữa giá cả trả chậm, mua trả góp và giá thành trả tiền ngay chưa xuất hiện thuế GTGT)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

Xem thêm: Top 9 Cách Kiếm Tiền Dễ Dàng, Sáng Tạo, Top 9 Cách Kiếm Tiền Tại Nhà Vừa Không Cần Vốn Mà

-Định kỳ, xác định và kết chuyển lợi nhuận tiền lãi bán hàng trả chậm, trả dần trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 - lợi nhuận chưa thực hiện

Có TK 515-Doanh thu chuyển động tài chính.

k) sản phẩm kỳ, khẳng định và kết chuyển lợi nhuận tiền lãi so với các khoản giải ngân cho vay hoặc tải trái phiếu nhận lãi trước, ghi:

Nợ TK 3387 - lợi nhuận chưa thực hiện

Có TK 515-Doanh thu vận động tài chính.

l) Số tiền chiết khấu thanh toán được tận hưởng do thanh toán giao dịch tiền mua sắm trước thời hạn được người buôn bán chấp thuận, ghi:

Nợ TK 331 - yêu cầu trả cho những người bán

Có TK 515-Doanh thu hoạt động tài chính.

m) Cuối kỳ, kế toán kết chuyển cục bộ khoản lãi chêch lệch tỷ giá hối đoái reviews lại những khoản mục tiền tệ tất cả gốc ngoại tệ vào doanh thu chuyển động tài chính, ghi:

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái

Có TK 515-Doanh thu chuyển động tài chính.

n) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết gửi doanh thu vận động tài thiết yếu để xác định công dụng kinh doanh, ghi:

Doanh thu hoạt động tài chính là gì? Đây được biết đến là những khoản thu vì hoạt động đầu tư chi tiêu tài bao gồm hoặc kinh doanh về vốn mang lại. Chính sách hạch toán tài khoản 515 có những gì? khi phát sinh các khoản doanh thu này, kế toán doanh nghiệp sẽ hạch toán như thế nào? Cùng mày mò những vấn đề này qua bài viết dưới đây.


*

Căn cứ pháp lý: điều 80 thông tứ 200/2014/TT-BTC, sửa đổi bổ sung tại điều 28 thông tư 177/2015/TT-BTC


4. Một trong những quy định cần được tôn trọng khi hạch toán vào tài khoản 515 – Doanh thu chuyển động tài chính
5.1 phản bội ánh lợi nhuận cổ tức, roi được chia bởi tiền tạo nên trong kỳ từ hoạt động góp vốn đầu tư:
5.2 Định kỳ, khi có bằng chứng chắc hẳn rằng thu được khoản lãi giải ngân cho vay (bao bao gồm cả lãi trái phiếu), lãi tiền gửi, lãi trả chậm, trả góp, kế toán tài chính ghi:
5.5 lúc mua vật tư, mặt hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, chi trả các khoản ngân sách chi tiêu bằng nước ngoài tệ, nếu tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời khắc phát sinh to hơn tỷ giá trên sổ kế toán những TK 111, 112, kế toán ghi:
5.6 Khi thanh toán nợ đề nghị trả bằng ngoại tệ, trường hợp tỷ giá chỉ trên sổ kế toán các TK 111, 112 nhỏ hơn tỷ giá trên sổ kế toán của những tài khoản nợ phải trả, kế toán ghi:
5.7 khi thu tiền nợ cần thu bằng ngoại tệ, ví như tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời gian thu tiền cao hơn tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán của những tài khoản yêu cầu thu, kế toán ghi:
5.8 Khi phân phối sản phẩm, mặt hàng hoá theo cách tiến hành trả chậm, mua trả góp thì ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của kỳ kế toán tài chính theo giá thành trả tiền ngay, phần chênh lệch giữa giá thành trả chậm, trả dần dần với giá thành trả tiền ngay ghi vào tài khoản 3387 “Doanh thu không thực hiện”, kế toán tài chính ghi:
5.9 Số tiền phân tách khấu thanh toán được tận hưởng do giao dịch thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn được người buôn bán chấp thuận, kế toán ghi:
5.10 Khi giải pháp xử lý chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái do đánh giá lại số dư những khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ, kế toán kết chuyển tổng thể khoản lãi chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái review lại, kế toán ghi:
5.11 vào cuối kỳ kế toán, kết đưa doanh thu vận động tài thiết yếu để xác định kết quả kinh doanh, kế toán tài chính ghi:

1. Doanh thu chuyển động tài chính là gì?

Mặc dù là một trong số khoản mục doanh thu của doanh nghiệp xong xuôi vẫn có rất nhiều người thắc mắc doanh thu hoạt động tài chính là gì. Theo VAS 01, ““Doanh thu và thu nhập khác là tổng mức vốn các tiện ích kinh tế của bạn thu được vào kỳ kế toán, tạo ra từ các vận động sản xuất, marketing thông thường và các vận động khác của doanh nghiệp, đóng góp thêm phần làm tăng vốn nhà sở hữu, không bao gồm khoản vốn của người đóng cổ phần hoặc nhà sử hữu”.”

Như vậy, tương tự lệch giá bán hàng, doanh thu cung ứng dịch vụ thì doanh thu vận động tài chính là giá trị tác dụng kinh tế nhưng doanh nghiệp chiếm được trong kỳ kế toán, và lợi ích kinh tế này chiếm được từ hoạt động tài thiết yếu của doanh nghiệp. Một trong những vấn đề quan trọng nhất khi mày mò “doanh thu hoạt động tài đó là gì” là cần nắm vững được cố gắng nào là vận động tài thiết yếu của doanh nghiệp. Theo đó, các chuyển động tài chính marketing về vốn, vận động gửi tiền của người sử dụng được coi là chuyển động tài chính. Tức là, doanh thu tài chính của người tiêu dùng bao gồm:

Cổ tức roi được chia; thu nhập cá nhân về hoạt động đầu tư chi tiêu mua, bán đầu tư và chứng khoán ngắn hạn, lâu năm hạn; thu nhập về tịch thu hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, chi tiêu vào công ty con, đầu tư chi tiêu vốn khác;Thu nhập về những hoạt động đầu tư chi tiêu khác;Lãi tỷ giá ân hận đoái;Chênh lệch lãi do chào bán ngoại tệ;Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn;Các khoản doanh thu vận động tài thiết yếu khác.

Ngoài việc thân thiện xem doanh thu vận động tài chính là gì, bọn họ cũng cần nắm vững doanh thu chuyển động tài chủ yếu được ghi dấn vào thông tin tài khoản nào, kết cấu và lý lẽ ghi nhận thấy sao. Hãy thuộc theo dõi tiếp những phần sau để hiểu rõ hơn về doanh thu hoạt động tài bao gồm nhé.

2. Cơ chế hạch toán thông tin tài khoản 515 – Doanh thu vận động tài chính

a) tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu từ chuyển động đầu tư nguồn ngân sách tạm thời nhàn hạ mà BHTG việt nam được phép đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao với doanh thu vận động tài chính khác của đơn vị, gồm:

– chi phí lãi chuyển động mua trái phiếu, tín phiếu;

– Lãi tiền gửi gồm kỳ hạn;

– Lãi từ các khoản chi tiêu khác nắm giữ đến ngày đáo hạn, bao hàm cả khoản lãi khi thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư chi tiêu nắm giữ mang lại ngày đáo hạn;

– Doanh thu hoạt động tài chính khác ví như lãi tiền nhờ cất hộ không kỳ hạn, lãi chi tiêu vào các giấy tờ có giá và doanh thu vận động tài thiết yếu khác.

b) Doanh thu vận động tài chính phản ánh vào TK này là các khoản lệch giá được thực hiện trong kỳ, được ghi dấn tại thời gian phát sinh giao dịch, khi chắc chắn là thu được công dụng kinh tế, được xác định theo giá trị phải chăng của những khoản được quyền nhận, không biệt lập đã thu chi phí hay đã thu được tiền.

c) TK 515 phải hạch toán cụ thể theo 2 loại: Thu trường đoản cú hoạt động chi tiêu nguồn vốn trợ thì thời thong thả và doanh thu vận động tài chính khác với theo dõi chi tiết từng khoản chi tiêu và thời hạn đầu tư.

d) Đối với việc nhượng bán các khoản đầu tư, lợi nhuận được ghi dìm là số chênh lệch giữa giá cả lớn hơn giá bán vốn, trong những số ấy giá vốn là cực hiếm ghi sổ được xác định theo phương thức bình quân gia quyền, giá thành được tính theo giá bán trị hợp lí của khoản thừa nhận được.

đ) Đối với khoản chi phí lãi chi tiêu nhận được từ bỏ khoản chi tiêu trái phiếu, tín phiếu hoặc những khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn thì chỉ gồm phần tiền lãi của những kỳ mà đơn vị mua lại khoản chi tiêu này new được ghi dìm là doanh thu phát sinh vào kỳ, còn khoản lãi chi tiêu nhận được từ những khoản lãi chi tiêu dồn tích trước khi đơn vị thâu tóm về khoản chi tiêu đó thì ghi giảm giá gốc khoản đầu tư chi tiêu đó.

e) Cuối kỳ, kết đưa toàn bộ túi tiền liên quan cho hoạt động đầu tư chi tiêu nguồn vốn lâm thời thời thảnh thơi phát sinh trong kỳ vào mặt Nợ TK 5151 – Thu tự hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời thời nhàn rỗi để xác định thu nhập từ bỏ hoạt động đầu tư chi tiêu nguồn vốn trong thời điểm tạm thời nhàn rỗi, làm địa thế căn cứ trích lập 1 phần vào thu hoạt động tài thiết yếu để trang trải chi tiêu hoạt cồn và trích lập vào quỹ dự trữ nghiệp vụ.

g) cục bộ các khoản doanh thu hoạt động tài bao gồm khác ngoài thu trường đoản cú hoạt động chi tiêu nguồn vốn nhất thời thời thanh nhàn phát sinh vào kỳ được kết gửi vào TK 911 – Xác định tác dụng hoạt động, để khẳng định kết quả chuyển động trong kỳ của đối chọi vị.

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của thông tin tài khoản 515 – Doanh thu chuyển động tài chính

TK 515 “Doanh thu vận động tài chính”

– Số thuế GTGT buộc phải nộp tính theo cách thức trực tiếp (nếu có)– chi phí lãi, cổ tức với lợi nhuận được chia
– Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản 911 “xác định tác dụng kinh doanh”– Lãi bởi vì nhượng bán những khoản chi tiêu vào doanh nghiệp liên kết, công ty con, công ty liên doanh
– tách khấu thanh toán được hưởng
– Lãi tỷ giá hối đoái tạo ra trong kỳ của hoạt động kinh doanh
– Lãi TGHĐ tạo ra khi buôn bán ngoại tệ
– Lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm tài chính những khoản mục tiền tệ tất cả gốc ngoại tệ của hoạt động kinh doanh
– Doanh thu hoạt động tài thiết yếu khác tạo ra trong kỳ.
Tổng số gây ra NợTổng số tạo ra Có

Lưu ý: thông tin tài khoản 515 không tồn tại số dư cuối kỳ

4. Một trong những quy định rất cần được tôn trọng khi hạch toán vào tài khoản 515 – Doanh thu vận động tài chính

Mỗi loại nguồn doanh thu hoạt động tài chính đều phải sở hữu những biện pháp riêng. Vì chưng đó, kế toán tài chính cần vâng lệnh các qui định để hạch toán đúng vào thông tin tài khoản 515 – Doanh thu chuyển động tài chính. Cụ thể như sau:

Đối với câu hỏi nhượng bán những khoản đầu tư vào công ty con, doanh nghiệp liên doanh, công ty liên kết, chuyển động mua bán đầu tư và chứng khoán kinh doanh; doanh nhận được ghi nhận là số chênh lệch giữa giá cả lớn hơn giá vốn (Trong đó, giá bán vốn là quý giá ghi sổ được xác minh theo cách thức bình quân gia quyền; giá bán được tính theo giá bán trị phù hợp của khoản dấn được).

Trường hợp tải bán thị trường chứng khoán dưới vẻ ngoài hoán đổi cổ phiếu (nhà chi tiêu hoán đổi cp A để đưa cổ phiếu B), kế toán xác minh giá trị cp nhận về theo giá chỉ trị hợp lý tại ngày trao đổi như sau:

+ Đối với cổ phiếu nhận về là cp niêm yết, giá bán trị hợp lý và phải chăng của cổ phiếu là giá tạm dừng hoạt động niêm yết trên thị trường chứng khoán trên ngày trao đổi. Trường thích hợp tại ngày trao đổi thị trường chứng khoán không giao dịch thanh toán thì giá chỉ trị hợp lý và phải chăng của cổ phiếu là giá đóng cửa phiên thanh toán giao dịch trước tiếp giáp với ngày trao đổi.

+ Đối với cp nhận về là cp chưa niêm yết được thanh toán giao dịch trên sàn UPCOM, giá trị hợp lý và phải chăng của cổ phiếu là giá đóng cửa công bố trên sàn UPCOM trên ngày trao đổi. Trường thích hợp tại ngày thảo luận sàn UPCOM không thanh toán thì giá trị hợp lý của cp là giá đóng cửa phiên thanh toán giao dịch trước sát với ngày trao đổi.

+ Đối với cổ phiếu nhận về là cổ phiếu chưa niêm yết khác, giá bán trị phải chăng của cp là giá thỏa thuận giữa các bên hoặc quý hiếm sổ sách tại thời khắc trao đổi hoặc quý hiếm sổ sách tại thời điểm vào cuối quý trước ngay cạnh với ngày trao đổi. Việc xác định giá trị sổ sách của cổ phiếu được tiến hành theo công thức:

Giá trị sổ sách của cổ phiếu=Tổng vốn công ty sở hữu
Số lượng cổ phiếu hiện có tại thời điểm trao đổi
Đối với khoản lợi nhuận từ hoạt động mua, phân phối ngoại tệ; doanh thu được ghi nhận là số chênh lệch lãi giữa giá ngoại tệ đẩy ra và giá bán ngoại tệ thiết lập vào.Đối cùng với lãi chi phí gửi doanh thu không bao hàm khoản lãi tiền giữ hộ phát sinh bởi vì hoạt động đầu tư tạm thời của khoản vay sử dụng cho mục đích xây dựng gia sản dở dang.

Đối với khoản chi phí lãi đầu tư chi tiêu nhận được tự khoản đầu tư cổ phiếu, trái khoán thì chỉ tất cả phần tiền lãi của những kỳ mà doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư chi tiêu này new được ghi thừa nhận là doanh thu phát sinh vào kỳ.

5. Trả lời Hạch toán doanh thu hoạt động tài chủ yếu qua thông tin tài khoản 515

5.1 phản ánh lệch giá cổ tức, lợi nhuận được chia bởi tiền phát sinh trong kỳ từ vận động góp vốn đầu tư:

(1) Khi nhấn được thông báo về quyền thừa nhận cổ tức, lợi tức đầu tư từ vận động đầu tư, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 138 – buộc phải thu khác

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

(2) Trường hợp nếu cổ tức, lợi tức đầu tư được chia bao gồm cả khoản lãi chi tiêu dồn tích trước lúc doanh nghiệp thâu tóm về khoản đầu tư đó thì công ty lớn phải phân bổ số chi phí lãi này, chỉ gồm phần tiền lãi của các kỳ nhưng mà doanh nghiệp tải khoản đầu tư này mới được ghi dìm là doanh thu hoạt động tài chính, còn khoản tiền lãi dồn tích trước khi doanh nghiệp thâu tóm về khoản đầu tư chi tiêu đó thì ghi giảm ngay trị của thiết yếu khoản đầu tư chi tiêu trái phiếu, cổ phiếu đó, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 138 – đề xuất thu không giống (Tổng số lợi nhuận, cổ tức thu được)

Có TK 121, 221, 222, 228 – Phần tiền lãi đầu tư dồn tích trước khi doanh nghiệp thâu tóm về khoản đầu tư

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài bao gồm (Phần cổ tức, lợi nhuận của những kỳ sau khi doanh nghiệp mua khoản chi tiêu này)

Đáp án:

Số lãi 6 tháng doanh nghiệp sẽ nhận ra là: 10.000.000 đ x 0,7% x 6 tháng = 420.000 đ

Kế toán ghi sổ:

Nợ TK 138 – 420.000 đ

Có TK 121 – 210.000 đ

Có TK 515 – 210.000 đ

5.2 Định kỳ, lúc có bằng chứng chắc chắn là thu được khoản lãi giải ngân cho vay (bao bao gồm cả lãi trái phiếu), lãi tiền gửi, lãi trả chậm, trả góp, kế toán ghi:

Nợ TK 111, 112, 138 – Lãi cho vay định kỳ nhấn được

Nợ TK 121, 128 – nếu như lãi cho vay định kỳ được nhập gốc

Có TK 515 – Doanh thu vận động tài chính

Lưu ý:

Ví dụ 2: doanh nghiệp nhận được thông báo lãi kỳ này của ngân hàng là 3.000.000 đ về khoản chi phí gửi của khách hàng tại ngân hàng.

Đáp án:

Kế toán ghi sổ:

Nợ TK 138 – 3.000.000 đ

Có TK 515 – 3.000.000 đ

5.3 lúc nhượng buôn bán hoặc thu hồi các khoản đầu tư chi tiêu tài chính, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 111, 112, 131…

Nợ TK 635 – ngân sách chi tiêu tài thiết yếu (nếu chào bán bị lỗ)

Có TK 121, 221, 222, 228

Có TK 515 – Doanh thu vận động tài bao gồm (nếu chào bán có lãi)

Đáp án:

Kế toán ghi sổ:

Nợ TK 111 – 10.420.000 đ

Có TK 121 – 10.000.000 đ

Có TK 515 – 420.000 đ

5.4 Kế toán bán ngoại tệ, ghi:

Nợ TK 111 (1111), 112 (1121) – Tỷ giá thực tiễn bán

Nợ TK 635 – túi tiền tài chính (Số chênh lệch giữa tỷ giá bán thực tế nhỏ tuổi hơn tỷ giá trên sổ kế toán)

Có TK 111 (1112), 112 (1122) – Tỷ giá chỉ trên sổ kế toán

Có TK 515 – Doanh thu chuyển động tài bao gồm (Số chênh lệch thân tỷ giá thành thực tế lớn hơn tỷ giá chỉ trên sổ kế toán)

Ví dụ 4: công ty rút 500 USD từ bỏ quỹ nước ngoài tệ bán thu bởi tiền mặt. Biết tỷ giá thực tế mua ngân hàng ra mắt tại thời điểm nghiệp vụ tạo ra là 22.050 đ/USD, tỷ giá trên sổ kế toán tài chính là 22.000 đ/USD.

Đáp án:

Kế toán ghi sổ:

Nợ TK 1111 – 11.025.000 đ (500 USD x 22.050 đ/USD)  

Có TK 1112 – 11.000.000 đ (500 USD x 22.000 đ/USD)

Có TK 515 – 25.000 đ

5.5 lúc mua vật tư, sản phẩm hóa, TSCĐ, dịch vụ, chi trả các khoản giá cả bằng nước ngoài tệ, nếu tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời khắc phát sinh to hơn tỷ giá bán trên sổ kế toán các TK 111, 112, kế toán ghi:

Nợ TK 152, 153, 156, 211, 213… – Tỷ giá thanh toán thực tế

Nợ TK 133 (nếu có) – Tỷ giá giao dịch thực tế

Có TK 111 (1112), 112 (1122) – Tỷ giá bán trên sổ kế toán

Có TK 515 – Doanh thu chuyển động tài bao gồm (Lãi tỷ giá ân hận đoái)

Ví dụ 5: Doanh nghiệp mua 500 kg vật tư giá 5 USD/kg, thuế GTGT 10% (phương pháp khấu trừ) thanh toán giao dịch bằng tiền gửi bank ngoại tệ, tỷ giá thực tế 22.100 đ/USD. Biết tỷ giá trên sổ kế toán tài chính của TK 1122 là 22.000 đ/USD.

Đáp án:

Kế toán ghi sổ:

Nợ TK 152 – 55.250.000 đ (500 kg x 5 USD x 22.100 đ/USD)

Nợ TK 133 – 5.525.000 đ

Có TK 1122 – 60.500.000 đ 

Có TK 515 – 275.000 đ

5.6 Khi thanh toán nợ đề nghị trả bởi ngoại tệ, ví như tỷ giá trên sổ kế toán các TK 111, 112 nhỏ dại hơn tỷ giá chỉ trên sổ kế toán của các tài số tiền nợ phải trả, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 331, 341… – Tỷ giá chỉ trên sổ kế toán

Có TK 111 (1112), 112 (1122) – Tỷ giá bán trên sổ kế toán tài chính TK 111, 112

Có TK 515 – Doanh thu chuyển động tài chủ yếu (Lãi tỷ giá hối đoái)

Ví dụ 6: công ty lớn thanh toán cho những người bán Z bởi mặt ngoại tệ 200 USD, tỷ giá thực tế 22.300 đ/USD. Biết số dư vào đầu kỳ tài khoản 331Z: 200 USD x 22.250 đ/USD, số dư đầu kỳ tài khoản 1112: 1.000 USD x 22.150 đ/USD.

Đáp án:

Kế toán ghi sổ:

Nợ TK 331Z – 4.450.000 đ (200 USD x 22.250 đ/USD)

Có TK 1112 – 4.430.000 đ (200 USD x 22.150 đ/USD)

Có TK 515 – 20.000 đ

5.7 lúc thu chi phí nợ nên thu bởi ngoại tệ, giả dụ tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời gian thu tiền cao hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của các tài khoản bắt buộc thu, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 111 (1112), 112 (1122) – Tỷ giá giao dịch thực tế

Có TK 131, 136, 138… – Tỷ giá trên sổ kế toán 

Có TK 515 – Doanh thu vận động tài thiết yếu (Lãi tỷ giá hối đoái)

Ví dụ 7: quý khách hàng T thanh toán cho khách hàng bằng tiền phương diện ngoại tệ 400 USD, tỷ giá thực tiễn 22.300 đ/USD. Biết số dư đầu kỳ tài khoản 131T: 400 USD x 22.200 đ/USD.

Đáp án:

Kế toán ghi sổ:

Nợ TK 1112 – 8.920.000 đ (400 USD x 22.300 đ/USD)

Có TK 131T – 8.880.000 đ (400 USD x 22.200 đ/USD)

Có TK 515 – 40.000 đ

5.8 Khi phân phối sản phẩm, mặt hàng hoá theo cách làm trả chậm, mua trả góp thì ghi nhấn doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ của kỳ kế toán theo giá thành trả chi phí ngay, phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp với giá thành trả tiền ngay lập tức ghi vào tài khoản 3387 “Doanh thu không thực hiện”, kế toán ghi:

Nợ TK 111, 112, 131… 

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (Theo giá cả trả chi phí ngay chưa có thuế GTGT)

Có TK 3387 – doanh thu chưa thực hiện (Phần chênh lệch giữa giá thành trả chậm, trả góp và giá cả trả ngay) 

Có TK 3331 – Thuế GTGT bắt buộc nộp

Định kỳ, xác định và kết chuyển lợi nhuận tiền lãi bán sản phẩm trả chậm, trả dần trong kỳ, kế toán ghi:

Nợ TK 3387 – lợi nhuận chưa thực hiện 

Có TK 515 – Doanh thu vận động tài chính

Ví dụ 8: công ty ABC xuất 200 sản phẩm A bán mua trả góp cho người sử dụng H, giá bán xuất kho 50.000 đ/sản phẩm, giá cả trả ngay lập tức 90.000 đ/sản phẩm, thuế suất thuế GTGT 10%, giá thành trả góp 23.000.000 đ (bao bao gồm 10% thuế GTGT). Công ty thu ngay lập tức 3.000.000 đ bằng tiền mặt, số còn lại thu hồ hết trong 10 tháng.

Đáp án:

Xác định doanh thu trên hóa đơn:

Nợ TK 131 (H) – 23.000.000 đ

Có TK 511 – 18.000.000 đ 

Có TK 3331 – 1.800.000 đ 

Có TK 3387 – 3.200.000 đ (23.000.000 – 18.000.000 – 1.800.000)

Thu tiền của chúng ta H:

Nợ TK 111 – 3.000.000 đ

Có TK 131 (H) – 3.000.000 đ

Ghi đội giá vốn sản phẩm bán:

Nợ TK 632 – 10.000.000 đ

Có TK 156 – 10.000.000 đ

Mỗi tháng quý khách hàng H trả tiền:

Nợ TK 111 – 2.000.000 đ (20.000.000/10)

Có TK 131 (H) – 2.000.000 đ

Cuối mon kết chuyển lợi nhuận tài chủ yếu theo tiền lãi trả dần hàng tháng:

Nợ TK 3387 – 320.000 đ (3.200.000/10)

Có TK – 515 320.000 đ

5.9 Số tiền chiết khấu giao dịch thanh toán được tận hưởng do giao dịch tiền mua sắm chọn lựa trước thời hạn được người bán chấp thuận, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 331 – đề nghị trả cho những người bán 

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Ví dụ 9: Doanh nghiệp giao dịch thanh toán tiền hàng cho người bán K 50.000.000 đ bởi tiền gửi ngân hàng sau thời điểm trừ tách khấu giao dịch được hưởng 2% trên giá thanh toán.

Đáp án:

Kế toán ghi sổ:

Nợ TK 331K – 50.000.000 đ

Có TK 515 – 1.000.000 đ 

Có TK 112 – 49.000.000 đ 

5.10 Khi xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhận xét lại số dư các khoản mục chi phí tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ, kế toán kết chuyển toàn thể khoản lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái reviews lại, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái 

Có TK 515 – Doanh thu chuyển động tài chính

Ví dụ 10: Cuối tháng, xử trí chênh lệch tỉ giá ăn năn đoái lãi 3.000.000 đ do reviews lại các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ.

Đáp án:

Kế toán ghi sổ:

Nợ TK 413 – 3.000.000 đ

Có TK 515 – 3.000.000 đ 

5.11 vào cuối kỳ kế toán, kết đưa doanh thu chuyển động tài bao gồm để xác định kết quả kinh doanh, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 515 – Doanh thu vận động tài chính 

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

Ví dụ 11: thời điểm cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp lớn kết gửi doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong thời hạn để xác định kết quả kinh doanh.

Đáp án:

Kế toán ghi sổ:

Nợ TK 515 – 8.310.000 đ

Có TK 911 – 8.310.000 đ

6. Lưu ý cho người làm kế toán khi hạch toán vào tài khoản 515 – Doanh thu chuyển động tài chính 

Để quản lí lý, kiểm soát điều hành được các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến ghi dìm doanh thu hoạt động tài chủ yếu và phục vụ dễ dàng cho quy trình làm thuyết minh báo cáo tài chính, bạn làm kế toán yêu cầu mở cụ thể tài khoản doanh thu vận động tài chính thành những thông tin tài khoản con. Chẳng hạn: TK 5151 – Lãi tiền gởi ngân hàng; TK 5152 – Lãi mang đến vay; TK 5153 – Cổ tức, lợi tức đầu tư được chia… Khi nhấn được thông tin về quyền nhấn cổ tức, lợi tức từ vận động đầu tư, kế toán phải tạo chứng từ bỏ hạch toán ghi Nợ TK 138/Có TK 515 chứ không cần đợi mang lại khi cảm nhận cổ tức, lợi tức từ hoạt động chi tiêu mới hạch toán;Đối với khoản lãi đầu tư chi tiêu nhận được từ những khoản lãi đầu tư chi tiêu dồn tích trước lúc doanh nghiệp thâu tóm về khoản chi tiêu đó thì ghi giảm ngay gốc khoản đầu tư trái phiếu, cổ phiếu đó.Khi nhấn cổ tức bởi cổ phiếu, kế toán chỉ theo dõi con số cổ phiếu tăng lên trên thuyết minh report tài chính, không ghi dìm giá trị cp được nhận, không ghi nhận doanh thu chuyển động tài chính tương tự như không ghi nhận đội giá trị khoản đầu tư chi tiêu vào công ty.Sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, sổ sách, chứng từ cẩn thận, khoa học; kị thất thoái tư liệu hoặc không kiếm thấy khi yêu cầu đối chứng.Theo dõi thường xuyên, tập hợp đầy đủ, bao gồm xác, kịp thời tất cả các khoản phạt sinh tương quan đến doanh thu hoạt động tài chính làm địa thế căn cứ xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.Biết đánh giá số liệu và link với những phân hệ kế toán khác để bảo vệ khớp đúng số liệu, né hạch toán sai hoặc hạch toán thiếu.

Tạm kết

Qua bài viết trêm phía trên lehuutam.com lehuutam.com hy vọng fan hâm mộ đã nắm rõ được doanh thu chuyển động tài đó là gì, tài khoản và biện pháp ghi nhấn doanh thu vận động tài chính. Thông tin tài khoản 515 – Doanh thu chuyển động tài chính là một trong số những tài khoản đặc biệt gắn ngay tức khắc với số liệu trong report tài thiết yếu nói chung và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nói riêng của doanh nghiệp.

Để giúp kế toán tiết kiệm thời gian khi hạch toán và tiêu giảm được về tối đa không đúng sót khi cách xử trí các report tài chính, ứng dụng kế toán online lehuutam.com lehuutam.com đem về vô vàn tính năng tự động hóa ưu việt mang lại công tác làm chủ hoạt động kinh doanh tài chính của doanh nghiệp: 

– Định khoản từ động: cung cấp kế toán hạch toán nhanh một vài nghiệp vụ kế toán thông dụng rút tiền nhờ cất hộ ngân hàng, nhập quỹ tiền mặt, bỏ ra tạm ứng, thu tiền khách hàng hàng, trả tiền nhà cung cấp, các khoản yêu cầu trả, cần nộp khác… đang được tùy chỉnh thiết lập trước 

– tự động kết đưa lãi lỗ: Phần mềm tự động hóa kết chuyển lãi lỗ, xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ theo những cặp thông tin tài khoản kết chuyển đã thiết lập

– hỗ trợ công vậy trực quan giúp theo dõi tiến độ, quản lý doanh thu, bỏ ra phí, công nợ và lãi lỗ theo từng phù hợp đồng, dự án, đội hợp đồng

– Hệ thống báo cáo quản trị đa dạng: hỗ trợ đầy đủ các report quản trị, phân tích: báo cáo tổng vừa lòng công nợ; Tổng hợp chi phí; Bảng tổng vừa lòng phát sinh các tài khoản; Sổ cái; Sổ nhật cam kết chung… và chất nhận được Kế toán thiết lập cấu hình mẫu report theo nhu yếu quản trị.

Tham khảo ngay bản demo ứng dụng kế toán online lehuutam.com lehuutam.com trải nghiệm miễn tổn phí 15 ngày để thống trị công tác kế toán kết quả hơn!