(Chinhphu.vn) - Đơn vị sự nghiệp công lập chỉ được phép áp dụng nguồn cách tân tiền lương còn dư để tiến hành cơ chế tự chủ sau thời điểm đã chi kiểm soát và điều chỉnh mức lương cơ sở tạo thêm theo phương tiện mà nguồn thu dành để cải tân tiền lương vẫn còn đó lớn cùng có cam kết tự thu xếp vào nguồn ngân sách đầu tư của đơn vị để điều chỉnh tiền lương tăng lên theo lộ trình.


Ông Phạm Quốc Trung (Quảng Ngãi) công tác làm việc tại bệnh viện thuộc miền núi, được túi tiền bảo đảm toàn bộ ghê phí. Vào năm 2016, bệnh viện được Sở Y tế giao dự toán như sau:

- Nguồn kinh phí đầu tư tự chủ (tính chất nguồn kinh phí đầu tư 13): 2,6 tỉ đồng.

Bạn đang xem: Nguồn 14 cải cách tiền lương được chi nhưng gì

- Nguồn ngân sách đầu tư tự chủ thực hiện cải biện pháp tiền lương (tính chất nguồn ngân sách đầu tư 14): 4,8 tỷ đồng.

Đơn vị thực hiện chi lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp 4,7 tỷ đồng (trong đó kinh phí đầu tư tự chủ nguồn 13 là 1,2 tỷ đồng, ngân sách đầu tư thực hiện cải phương pháp tiền lương nguồn 14 là 3,5 tỷ đồng).

kinh phí đầu tư thực hiện cải cách tiền lương nguồn 14 còn lại 1,3 tỷ đồng. Đơn vị ông đưa ra bổ sung thu nhập được cán bộ viên chức 800 triệu đồng (tiểu mục 6404), phần còn lại 500 triệu đồng chuyển thanh lịch năm 2017.

Xem thêm: Giới Thiệu Dự Án Omega Coin Là Gì L Blog Của Hải, Phân Tích Ico

Trong quy trình thanh tra kinh phí đầu tư năm 2016, thanh tra kết luận đơn vị ông chi kinh phí thực hiện cải giải pháp tiền lương ko đúng quy định, kinh phí đầu tư thực hiện cải phương pháp tiền lương dùng để bỏ ra phần chênh mức lương cơ sở mới so với mức lương cơ sở cũ, những khoản phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp, ko được bỏ ra bổ sung thu nhập.

Ông Trung hỏi, Sở Y tế giao dự toán mang đến đơn vị ông tất cả đúng không? Nội dung kết luận của điều tra như vậy tất cả đúng không? Đơn vị ông bao gồm được phép bỏ ra bổ sung thu nhập với trích lập quỹ đối với kinh phí đầu tư cải bí quyết tiền lương tuyệt không? Nguồn kinh phí cải cách tiền lương bao gồm bắt buộc phải hạch toán theo tính chất nguồn kinh phí đầu tư 14 không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Việc giao dự toán của đơn vị dự toán cấp trên cho đơn vị sử dụng giá cả Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá cả Nhà nước căn cứ qui mô, tính chất hoạt động, cơ chế tài chủ yếu mà đơn vị đang áp dụng.

Về thực hiện đưa ra từ nguồn cải giải pháp tiền lương

“Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sau thời điểm đảm bảo nhu cầu kinh phí đầu tư thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm theo quy định tại Điều 2 Thông tư này nhưng nguồn thu dành riêng để cải cách tiền lương vẫn còn lớn và tất cả cam kết tự thu xếp vào nguồn kinh phí của đơn vị để thực hiện điều chỉnh tiền lương tăng thêm theo lộ trình bởi vì cơ quan tất cả thẩm quyền quyết định, thì được sử dụng nguồn còn dư để đưa ra đầu tư, cài sắm, hoạt động siêng môn, thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định hiện hành; kết thúc năm ngân sách, báo cáo cơ quan lại chủ quản để tổng hợp report Bộ Tài thiết yếu kết quả sử dụng nguồn kinh phí này”.

Theo đó, đơn vị chỉ được phép sử dụng nguồn cải giải pháp tiền lương còn dư để thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định hiện hành sau thời điểm đã thực hiện chi điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm theo quy định mà lại nguồn thu dành để cải bí quyết tiền lương vẫn còn lớn và có cam kết tự thu xếp vào nguồn kinh phí đầu tư của đơn vị để thực hiện điều chỉnh tiền lương tăng thêm theo lộ trình vị cơ quan bao gồm thẩm quyền quyết định.

Về hạch toán nguồn kinh phí đầu tư cải biện pháp tiền lương

Theo đó, dự toán nguồn ngân sách đầu tư cải bí quyết tiền lương cơ quan bao gồm thẩm quyền giao cho đơn vị vào mã nguồn 14, và đơn vị phải quan sát và theo dõi quyết toán đúng tính chất nguồn kinh phí được giao.

E1;p trực tuyến - Cổng thông tin Sở Tài chủ yếu
*

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

*

Chọn links Cổng th&#x
F4;ng tin điện tử BRVT B&#x
E1;o B&#x
E0; Rịa - Vũng T&#x
E0;u Đ&#x
E0;i ph&#x
E1;t thanh truyền h&#x
EC;nh Bảo t&#x
E0;ng Tỉnh CTTĐT Thương mại, Dịch vụ v&#x
E0; C&#x
F4;ng nghiệp tỉnh bỏ ra cục Kiểm L&#x
E2;m đưa ra cục Quản l&#x
FD; đất đai đưa ra cục Ti&#x
EA;u chuẩn Đo lường Chất lượng C&#x
F4;ng an tỉnh Cục Hải quan liêu Cục Thuế Hội N&#x
F4;ng d&#x
E2;n Tỉnh Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kho bạc Nh&#x
E0; Nước tỉnh B&#x
E0; Rịa - Vũng T&#x
E0;u Li&#x
EA;n đo&#x
E0;n lao động Trường Ch&#x
ED;nh trị Tỉnh Đo&#x
E0;n TNCS hcm tỉnh B&#x
E0; Rịa - Vũng T&#x
E0;u Huyện Ch&#x
E2;u Đức Huyện Xuy&#x
EA;n Mộc Huyện C&#x
F4;n Đảo Huyện T&#x
E2;n Th&#x
E0;nh Th&#x
E0;nh phố Vũng T&#x
E0;u Th&#x
E0;nh phố B&#x
E0; Rịa Huyện Đất Đỏ Huyện Long Điền Sở Văn h&#x
F3;a - Thể thao Sở C&#x
F4;ng Thương Sở Th&#x
F4;ng tin v&#x
E0; Truyền th&#x
F4;ng Sở X&#x
E2;y dựng Sở T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh Sở Y tế Sở Ngoại vụ Sở T&#x
E0;i nguy&#x
EA;n v&#x
E0; M&#x
F4;i trường Sở Lao động - Thương binh v&#x
E0; X&#x
E3; hội Sở Nội vụ Ban D&#x
E2;n tộc Ban Quản l&#x
FD; c&#x
E1;c quần thể c&#x
F4;ng nghiệp Sở Du lịch Sở Giao th&#x
F4;ng vận tải Sở Gi&#x
E1;o dục v&#x
E0; Đ&#x
E0;o tạo Sở Khoa học v&#x
E0; C&#x
F4;ng nghệ Sở Kế hoạch v&#x
E0; Đầu tư Sở N&#x
F4;ng nghiệp v&#x
E0; Ph&#x
E1;t triển n&#x
F4;ng th&#x
F4;n Sở Tư ph&#x
E1;p thanh tra Tỉnh