&#x
C2;m nhạc l&#x
E0; một vào những loại nội dung quan trọng v&#x
E0; phổ biến nhất tr&#x
EA;n You
Tube, bằng chứng l&#x
E0; sự hiện diện của c&#x
E1;c dịch vụ chuy&#x
EA;n dụng như You
Tube Music v&#x
E0; You
Tube d&#x
E0;nh mang đến Nhạc sĩ, cho thấy lợi nhuận đ&#x
E1;ng kể được tạo ra th&#x
F4;ng qua nội dung &#x
E2;m nhạc.

Bạn đang xem: Kiếm tiền từ âm nhạc

Bạn c&#x
F3; quan tiền t&#x
E2;m đến việc kiếm tiền từ &#x
E2;m nhạc bằng k&#x
EA;nh You
Tube ti&#x
EA;u chuẩn kh&#x
F4;ng? trong b&#x
E0;i viết n&#x
E0;y, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i sẽ chia sẻ năm phương ph&#x
E1;p hiệu quả để kiếm tiền từ &#x
E2;m nhạc tr&#x
EA;n k&#x
EA;nh của bạn.

Nhiều người trong ch&#x
FA;ng ta lúc c&#x
F2;n nhỏ đ&#x
E3; mơ về sự nghiệp &#x
E2;m nhạc, tiền bạc v&#x
E0; người h&#x
E2;m mộ, mơ về địa vị ng&#x
F4;i sao. Mặc d&#x
F9; ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i kh&#x
F4;ng thể đảm bảo đến bạn lượng người h&#x
E2;m mộ hoặc sức thu h&#x
FA;t v&#x
F4; tận, h&#x
F4;m nay ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i sẽ thảo luận về c&#x
E1;ch bạn c&#x
F3; thể kiếm tiền từ &#x
E2;m nhạc ngay cả khi bạn kh&#x
F4;ng c&#x
F3; s&#x
E1;ng t&#x
E1;c của ri&#x
EA;ng m&#x
EC;nh.

Sau đ&#x
E2;y l&#x
E0; c&#x
E1;c phương thức kiếm tiền kh&#x
E1;c nhau d&#x
E0;nh cho c&#x
E1;c k&#x
EA;nh You
Tube đến ph&#x
E9;p bạn kiếm thu nhập từ &#x
E2;m nhạc m&#x
E0; bạn kh&#x
F4;ng c&#x
F3; quyền c&#x
E1; nh&#x
E2;n:

Thu nhập từ c&#x
E1;c bản nhạc của ri&#x
EA;ng bạn được ph&#x
E2;n phối qua k&#x
EA;nh, bao gồm thu nhập từ lượt coi v&#x
E0; b&#x
E1;n giấy ph&#x
E9;p;Sử dụng nhạc của người kh&#x
E1;c trong luồng “trắng”;Kiếm tiền từ c&#x
E1;c luồng “x&#x
E1;m” bằng nhạc của người kh&#x
E1;c;Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i sẽ thảo luận chi tiết về từng phương ph&#x
E1;p dưới đ&#x
E2;y.

D&#x
F2;ng nhạc trắng của người kh&#x
E1;c

Tất cả c&#x
E1;c bản nhạc c&#x
F3; thể được phân tách th&#x
E0;nh nhì loại: được cấp ph&#x
E9;p v&#x
E0; kh&#x
F4;ng c&#x
F3; giấy ph&#x
E9;p. C&#x
E1;c bản nhạc được cấp ph&#x
E9;p c&#x
F3; sẵn để thiết lập v&#x
E0; sử dụng trong nhiều danh s&#x
E1;ch ph&#x
E1;t, c&#x
F3; thể l&#x
E0; nhạc để chơi game, thư gi&#x
E3;n, tập yoga, dọn dẹp nh&#x
E0; cửa hoặc c&#x
E1;c bữa tiệc.

Nhược điểm : Để sử dụng nhạc được cấp ph&#x
E9;p, bạn phải mua giấy ph&#x
E9;p.

Lợi &#x
ED;ch
: Khoản đầu tư giấy ph&#x
E9;p c&#x
F3; thể được ho&#x
E0;n lại th&#x
F4;ng qua lợi nhuận từ việc kiếm tiền từ nội dung của bạn cũng như c&#x
E1;c li&#x
EA;n kết đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn c&#x
F3; vào c&#x
E1;c b&#x
E0;i đăng được ghim hoặc m&#x
F4; tả k&#x
EA;nh.

D&#x
F2;ng nhạc x&#x
E1;m xịt của người kh&#x
E1;c

Kh&#x
E1;i niệm vẫn giữ nguy&#x
EA;n – ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i tạo danh s&#x
E1;ch ph&#x
E1;t hoặc chọn từng bản nhạc để ph&#x
E1;t trực tuyến, nhưng vào trường hợp n&#x
E0;y, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i thực hiện m&#x
E0; kh&#x
F4;ng tải giấy ph&#x
E9;p, điều đ&#x
F3; c&#x
F3; nghĩa l&#x
E0; tất cả số tiền kiếm được sẽ đi thẳng v&#x
E0;o t&#x
FA;i của chủ sở hữu bản quyền. Bởi vì đ&#x
F3;, thu nhập của bạn sẽ bao gồm thu nhập từ việc đặt li&#x
EA;n kết vào m&#x
F4; tả v&#x
E0; chuyển hướng lưu lượng truy cập từ video nhạc “x&#x
E1;m” thanh lịch nội dung “trắng”.

Đ&#x
E3; tải xuống bản nhạc - nhận được tiền

B&#x
E1;n nhạc kh&#x
F4;ng bản quyền l&#x
E0; một vào những c&#x
E1;ch kiếm tiền hiệu quả nhất. H&#x
E3;y t&#x
EC;m xem bạn c&#x
F3; thể t&#x
EC;m thấy những t&#x
E1;c phẩm như vậy ở đ&#x
E2;u để sử dụng tiếp.

Thư viện You
Tube
: Mở You
Tube, đi tới Creator Studio, sau đ&#x
F3; l&#x
E0; Thư viện. Sử dụng bộ lọc để t&#x
EC;m kiếm c&#x
E1;c b&#x
E0;i h&#x
E1;t kh&#x
F4;ng y&#x
EA;u cầu ghi c&#x
F4;ng. Bạn cũng c&#x
F3; thể điều chỉnh bộ lọc theo thời lượng bản nhạc th&#x
E0;nh 1:30-2:00 ph&#x
FA;t, v&#x
EC; những đoạn như vậy l&#x
E0; phổ biến nhất.

Sau lúc chọn c&#x
E1;c bản nhạc th&#x
ED;ch hợp, h&#x
E3;y tạo video cho clip của bạn bằng c&#x
E1;ch sử dụng t&#x
E0;i liệu từ t&#x
E0;i nguy&#x
EA;n c&#x
F3; sẵn.

Sau đ&#x
F3; chuyển sang c&#x
E1;c dịch vụ phân chia sẻ tệp cung cấp phần thưởng đến việc tải xuống tệp. Một v&#x
ED; dụ l&#x
E0; dịch vụ Trộn tệp, nơi bạn c&#x
F3; thể kiếm được từ v&#x
E0;i r&#x
FA;p đến hơn 80, t&#x
F9;y thuộc v&#x
E0;o khu vực tải xuống.

Kế hoạch l&#x
E0;m việc

Dưới đ&#x
E2;y l&#x
E0; kế hoạch bỏ ra tiết về c&#x
E1;ch bạn c&#x
F3; thể tổ chức quy tr&#x
EC;nh l&#x
E0;m việc của m&#x
EC;nh để sử dụng hiệu quả c&#x
E1;c bản nhạc:

Bắt đầu bằng việc t&#x
EC;m một nhỏ đường th&#x
ED;ch hợp;Sau đ&#x
F3; chuyển sang th&#x
E0;nh phần trực quan bằng c&#x
E1;ch tạo chuỗi clip trong bất kỳ tr&#x
EC;nh chỉnh sửa đoạn clip c&#x
F3; sẵn n&#x
E0;o;Sau đ&#x
F3;, tải c&#x
E1;c bản nhạc l&#x
EA;n dịch vụ lưu trữ tệp đ&#x
E3; chọn;Sau đ&#x
F3;, tải c&#x
E1;c bản nhạc l&#x
EA;n dịch vụ lưu trữ tệp đ&#x
E3; chọn;Đặt c&#x
E1;c li&#x
EA;n kết ngắn bạn nhận được trong phần m&#x
F4; tả đoạn phim You
Tube của bạn. Xem x&#x
E9;t rằng c&#x
F3; nhiều người s&#x
E1;ng tạo nội dung tr&#x
EA;n nền tảng đang t&#x
EC;m kiếm &#x
E2;m nhạc m&#x
E0; kh&#x
F4;ng bị hạn chế cấp ph&#x
E9;p, bạn c&#x
F3; thể dễ d&#x
E0;ng hướng dẫn họ tải xuống một bản nhạc từ dịch vụ lưu trữ tệp; Đừng qu&#x
EA;n bổ sung m&#x
F4; tả đoạn clip bằng nhiều ưu đ&#x
E3;i v&#x
E0; ưu đ&#x
E3;i kh&#x
E1;c nhau để tối đa h&#x
F3;a cơ hội kiếm thu nhập thụ động về l&#x
E2;u d&#x
E0;i.

Sử dụng &#x
E2;m nhạc kh&#x
F4;ng chỉ như nghệ thuật m&#x
E0; c&#x
F2;n như một phương tiện kiếm tiền, sẽ mở ra cơ hội tuyệt vời để kiếm thu nhập thụ động kh&#x
E1; nếu bạn t&#x
ED;ch hợp ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c c&#x
E1;c bản nhạc v&#x
E0;o nội dung.

B&#x
E1;n &#x
E2;m nhạc của ri&#x
EA;ng bạn

B&#x
E1;n nhạc gốc l&#x
E0; một trong những phương ph&#x
E1;p kiếm tiền c&#x
F3; lợi nhất tr&#x
EA;n You
Tube. K&#x
EA;nh &#x
E2;m nhạc của bạn kh&#x
F4;ng chỉ thu h&#x
FA;t người cài tiềm năng m&#x
E0; c&#x
F2;n mang lại ph&#x
E9;p bạn kiếm tiền bằng c&#x
E1;ch kiếm tiền từ nội dung.

H&#x
E3;y coi v&#x
ED; dụ của Peder Helland, một nh&#x
E0; soạn nhạc người mãng cầu Uy, người tạo ra &#x
E2;m nhạc để thư gi&#x
E3;n v&#x
E0; thiền định. Peder c&#x
F3; một k&#x
EA;nh c&#x
E1; nh&#x
E2;n, Peder B. Helland, v&#x
E0; một k&#x
EA;nh ch&#x
ED;nh, Thư gi&#x
E3;n nhẹ nh&#x
E0;ng, cũng như một số k&#x
EA;nh bổ sung.

C&#x
E1;c video của anh l&#x
E0; những bản tr&#x
EC;nh chiếu phong cảnh đẹp như tranh vẽ, nhận được h&#x
E0;ng triệu lượt xem. V&#x
ED; dụ: ca kh&#x
FA;c “Flying” của anh ấy đ&#x
E3; được ph&#x
E1;t trực tuyến hơn 227 triệu lần. Nhờ khả năng kiếm tiền của k&#x
EA;nh Thư gi&#x
E3;n nhẹ nh&#x
E0;ng, Peder đ&#x
E3; kiếm được &#x
ED;t nhất 1,8 triệu USD từ 1.855.447.237 lượt xem.

Tuy nhi&#x
EA;n, phần lớn thu nhập của anh đến từ việc b&#x
E1;n giấy ph&#x
E9;p sử dụng &#x
E2;m nhạc của m&#x
EC;nh. Dưới mỗi đoạn phim của anh ấy đều c&#x
F3; một li&#x
EA;n kết đến một website nơi bạn c&#x
F3; thể cài đặt giấy ph&#x
E9;p mang đến bất kỳ s&#x
E1;ng t&#x
E1;c n&#x
E0;o của anh ấy.

Giấy ph&#x
E9;p &#x
E2;m nhạc thường được thiết lập cho c&#x
E1;c mục đ&#x
ED;ch sử dụng sau:

Hướng dẫn thiền

Đ&#x
E2;y l&#x
E0; phương ph&#x
E1;p thiền được thực hiện dưới sự hướng dẫn của một giọng n&#x
F3;i &#x
EA;m dịu, gi&#x
FA;p một người đạt được sự b&#x
EC;nh tĩnh v&#x
E0; tinh thần minh mẫn. Danh mục n&#x
E0;y bao gồm nhiều h&#x
EC;nh thức thực h&#x
E0;nh thiền kh&#x
E1;c nhau như khẳng định, tự th&#x
F4;i mi&#x
EA;n, yoga v&#x
E0; những h&#x
EC;nh thức kh&#x
E1;c.

Những bộ phim ngắn

C&#x
E1;c bản nhạc c&#x
F3; thể d&#x
F9;ng l&#x
E0;m nền mang đến c&#x
E1;c bộ phim ngắn hoặc c&#x
E1;c dự &#x
E1;n đoạn phim You
Tube d&#x
E0;i tối đa 30 ph&#x
FA;t.

Tr&#x
F2; chơi indie

C&#x
E1;c tr&#x
F2; chơi Indie vì chưng c&#x
E1;c nh&#x
E0; ph&#x
E1;t triển c&#x
E1; nh&#x
E2;n hoặc nh&#x
F3;m nhỏ tạo ra m&#x
E0; kh&#x
F4;ng c&#x
F3; sự hỗ trợ của c&#x
E1;c nh&#x
E0; ph&#x
E1;t h&#x
E0;nh lớn cũng sử dụng nhạc nền để tạo kh&#x
F4;ng kh&#x
ED;.

Phim t&#x
E0;i liệu

Nhạc được cấp ph&#x
E9;p c&#x
F3; thể được sử dụng l&#x
E0;m nhạc nền mang đến phim t&#x
E0;i liệu, tăng th&#x
EA;m chiều s&#x
E2;u cảm x&#x
FA;c v&#x
E0; bối cảnh.

S&#x
E1;ch n&#x
F3;i

C&#x
E1;c bản nhạc được cấp ph&#x
E9;p c&#x
F3; thể được sử dụng để tường thuật s&#x
E1;ch n&#x
F3;i, bổ sung th&#x
EA;m một chiều hướng cho việc đọc văn bản, g&#x
F3;p phần n&#x
E2;ng cao khả năng nhận thức v&#x
E0; đắm ch&#x
EC;m vào t&#x
E0;i liệu tốt hơn.

Giấy ph&#x
E9;p &#x
E2;m nhạc cho cơ sở, cửa h&#x
E0;ng

Trong c&#x
E1;c kh&#x
F4;ng gian thương mại như trung t&#x
E2;m download sắm, s&#x
E2;n vận động, kh&#x
E1;ch sạn, v.v., nhạc nền được cấp ph&#x
E9;p thường được ph&#x
E1;t.

C&#x
E1;c địa điểm c&#x
F3; thể sử dụng nhạc được cấp ph&#x
E9;p bao gồm:

tiệm spa;Ph&#x
F2;ng m&#x
E1;t-xa;Qu&#x
E1;n c&#x
E0; ph&#x
EA;;Cửa h&#x
E0;ng b&#x
E1;n lẻ;Nhiều kh&#x
E1;ch sạn;trung t&#x
E2;m yoga;Ph&#x
F2;ng trưng b&#x
E0;y nghệ thuật;Bảo t&#x
E0;ng;Khu vực chờ đợi;Nh&#x
E0; h&#x
E0;ng;Ph&#x
F2;ng y tế v&#x
E0; trị liệu t&#x
E2;m l&#x
FD;;C&#x
E1;c kh&#x
F3;a học v&#x
E0; lớp đ&#x
E0;o tạo trực tiếp.

Loại giấy ph&#x
E9;p n&#x
E0;y đắt nhất v&#x
E0; thường được cấp vào một năm, kh&#x
F4;ng giống như c&#x
E1;c loại giấy ph&#x
E9;p kh&#x
E1;c c&#x
F3; thể kh&#x
F4;ng hết hạn. Gi&#x
E1; giấy ph&#x
E9;p dao động từ $0,99 đến $169. V&#x
ED; dụ: c&#x
F3; thể tốn 2,99 USD để tải xuống một b&#x
E0;i h&#x
E1;t để nghe c&#x
E1; nh&#x
E2;n, 49 USD để sử dụng vào một bộ phim ngắn tr&#x
EA;n You
Tube hoặc 99 USD để sử dụng vào phim t&#x
E0;i liệu.

Giả sử rằng chỉ một trong một triệu người xem cài giấy ph&#x
E9;p trị gi&#x
E1; 50 đ&#x
F4; la, điều n&#x
E0;y sẽ dẫn đến khoảng 1.855 lần b&#x
E1;n giấy ph&#x
E9;p v&#x
E0; thu nhập của t&#x
E1;c giả &#x
ED;t nhất l&#x
E0; 592.750 đ&#x
F4; la. Mặc dù nhi&#x
EA;n, số lượng b&#x
E1;n thực tế c&#x
F3; thể cao hơn.

V&#x
ED; dụ về người b&#x
E1;n giấy ph&#x
E9;p You
Tube th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng:

Margie đến từ Mỹ, k&#x
EA;nh Yellow
Brick
Cinema – &#x
C2;m nhạc thư gi&#x
E3;n;Andre đến từ Vương quốc Anh, k&#x
EA;nh Simply Hypnotic;Tim Janis đến từ Hoa Kỳ, k&#x
EA;nh Tim Janis;Jason Stephenson đến từ &#x
DA;c, k&#x
EA;nh Jason Stephenson – Nhạc thiền khi ngủ;Jason Stephenson đến từ &#x
DA;c, k&#x
EA;nh Jason Stephenson – Nhạc thiền lúc ngủ;

Nếu bạn c&#x
F3; năng khiếu s&#x
E1;ng tạo &#x
E2;m nhạc, You
Tube c&#x
F3; thể l&#x
E0; nền tảng thu h&#x
FA;t người download cấp ph&#x
E9;p đến t&#x
E1;c phẩm của bạn.

Xem thêm: Bé Không Ăn Cá ? Nếu Bạn Không Ăn Cá, Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra

Để tạo chuỗi video, bạn c&#x
F3; thể sử dụng c&#x
E1;c t&#x
E0;i nguy&#x
EA;n miễn ph&#x
ED; như Pixabay hoặc Pexels cũng như c&#x
E1;c kho ảnh kh&#x
E1;c. Để tự động h&#x
F3;a việc b&#x
E1;n đĩa, c&#x
E1;c dịch vụ chuy&#x
EA;n dụng ph&#x
F9; hợp:

Multiza;Rừng &#x
E2;m thanh;Ao5;ez
Medi
Art;Distro
Kid;CD B&#x
E9;;Tune
Core;Landr;Reverb
Nation;Giải tr&#x
ED;;TUYỆT VỜI;Li&#x
EA;n minh ghi &#x
E2;m.

Bạn cũng c&#x
F3; thể đăng nhạc của m&#x
EC;nh l&#x
EA;n c&#x
E1;c nền tảng như i
Tunes, Google Play v&#x
E0; Amazon. Kiếm tiền từ k&#x
EA;nh You
Tube của bạn cũng sẽ đ&#x
F3;ng g&#x
F3;p v&#x
E0;o lợi nhuận của bạn.

B&#x
E1;n h&#x
E0;ng h&#x
F3;a v&#x
E0; dịch vụ của bạn

Trong chiến lược kiếm tiền n&#x
E0;y, bạn sử dụng &#x
E2;m nhạc kh&#x
F4;ng phải như một sản phẩm cuối c&#x
F9;ng m&#x
E0; như một phương tiện để thu h&#x
FA;t sự ch&#x
FA; &#x
FD; đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Giả sử bạn tạo ra những nhạc cụ độc đ&#x
E1;o theo y&#x
EA;u cầu ri&#x
EA;ng v&#x
E0; chơi ch&#x
FA;ng một c&#x
E1;ch ho&#x
E0;n hảo. Nhạc cụ c&#x
F3; thể l&#x
E0; bất cứ thứ g&#x
EC; từ s&#x
E1;o đến trống.

K&#x
EA;nh You
Tube của bạn c&#x
F3; thể bao gồm ba loại video:

Thể hiện kỹ năng của bạn tr&#x
EA;n một nhạc cụ m&#x
E0; bạn tự tạo ra. Ở cuối video như vậy, bạn c&#x
F3; thể mời người coi xem v&#x
E0; tải t&#x
E1;c phẩm của m&#x
EC;nh bằng c&#x
E1;ch chỉ v&#x
E0;o li&#x
EA;n kết b&#x
EA;n dưới video. Những đoạn phim n&#x
E0;y thu h&#x
FA;t kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng mới; Đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; từ kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng h&#x
E0;i l&#x
F2;ng. Nhiều người được hướng dẫn bởi &#x
FD; kiến ​​​​của người kh&#x
E1;c lúc lựa chọn sản phẩm. Đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; từ kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng của bạn sẽ th&#x
FA;c đẩy người kh&#x
E1;c mua h&#x
E0;ng; Buổi biểu diễn của kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng tr&#x
EA;n c&#x
E1;c nhạc cụ bạn đ&#x
E3; thực hiện. Kh&#x
F4;ng c&#x
F3; quảng c&#x
E1;o n&#x
E0;o tốt hơn việc xem c&#x
E1;c nhạc sĩ nổi tiếng hoặc t&#x
E0;i năng chơi nhạc cụ của bạn.

Nếu chuy&#x
EA;n m&#x
F4;n của bạn l&#x
E0; dạy nhạc cụ, h&#x
E3;y sử dụng &#x
E2;m nhạc trong đoạn phim để thu h&#x
FA;t sự ch&#x
FA; &#x
FD; đến trang web nơi quảng c&#x
E1;o c&#x
E1;c kh&#x
F3;a học video clip v&#x
E0; lớp học n&#x
E2;ng cao của bạn.

Điều quan liêu trọng l&#x
E0; bạn chỉ được sử dụng &#x
E2;m nhạc hoặc sự ngẫu hứng của ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh trong clip của m&#x
EC;nh để tr&#x
E1;nh c&#x
E1;c x&#x
E1;c nhận quyền sở hữu từ hệ thống content ID của You
Tube. Bạn kh&#x
F4;ng n&#x
EA;n bật t&#x
ED;nh năng kiếm tiền tr&#x
EA;n một k&#x
EA;nh như vậy v&#x
EC; quảng c&#x
E1;o từ b&#x
EA;n thứ ba c&#x
F3; thể ảnh hưởng ti&#x
EA;u cực đến h&#x
EC;nh ảnh của bạn v&#x
E0; l&#x
E0;m giảm doanh số b&#x
E1;n h&#x
E0;ng.

B&#x
E1;n h&#x
E0;ng h&#x
F3;a v&#x
E0; dịch vụ của người kh&#x
E1;c

Phương ph&#x
E1;p tiếp thị n&#x
E0;y tương tự như phương ph&#x
E1;p được m&#x
F4; tả trước đ&#x
F3;, ngoại trừ việc ở đ&#x
E2;y bạn quảng c&#x
E1;o sản phẩm hoặc dịch vụ của người kh&#x
E1;c bằng c&#x
E1;ch gia nhập c&#x
E1;c chương tr&#x
EC;nh li&#x
EA;n kết. C&#x
E1;ch tiếp cận n&#x
E0;y đơn giản h&#x
F3;a quy tr&#x
EC;nh bằng c&#x
E1;ch kh&#x
F4;ng y&#x
EA;u cầu bạn xử l&#x
FD; việc xử l&#x
FD; thanh to&#x
E1;n hoặc vận chuyển, nhưng thu nhập của bạn sẽ bị giới hạn chỉ bằng một phần nhỏ gi&#x
E1; th&#x
E0;nh của sản phẩm hoặc dịch vụ được b&#x
E1;n.

V&#x
ED; dụ: nếu bạn chơi ghi-ta, bạn c&#x
F3; thể mời người coi gh&#x
E9; thăm một cửa h&#x
E0;ng trực tuyến nơi bạn n&#x
F3;i rằng bạn đ&#x
E3; sở hữu một c&#x
E2;y đ&#x
E0;n ghi-ta c&#x
F3; &#x
E2;m thanh hay. T&#x
EC;m một cửa h&#x
E0;ng như vậy sẽ kh&#x
F4;ng kh&#x
F3;; chỉ cần nhập v&#x
E0;o c&#x
F4;ng cụ t&#x
EC;m kiếm một tầm nã vấn như “chương tr&#x
EC;nh li&#x
EA;n kết của cửa h&#x
E0;ng guitar”.

Một trong những lựa chọn c&#x
F3; sẵn sẽ l&#x
E0; Aliexpress, điều n&#x
E0;y gi&#x
FA;p việc tạo nội dung bằng tiếng Anh để tiếp cận kh&#x
E1;n giả quốc tế trở n&#x
EA;n đ&#x
E1;ng gi&#x
E1;.

Nếu sở th&#x
ED;ch của bạn l&#x
E0; quảng c&#x
E1;o c&#x
E1;c kh&#x
F3;a học ghi-ta, một t&#x
EC;m kiếm như “chương tr&#x
EC;nh li&#x
EA;n kết c&#x
E1;c kh&#x
F3;a học ghi-ta” sẽ mở ra cơ hội sinh lời nhiều hơn, v&#x
EC; hoa hồng b&#x
E1;n t&#x
E0;i liệu gi&#x
E1;o dục c&#x
F3; thể bằng 20-30% đưa ra ph&#x
ED; của ch&#x
FA;ng, trong lúc hoa hồng để b&#x
E1;n dụng cụ thường thấp hơn.

Trong trường hợp n&#x
E0;y, bạn kh&#x
F4;ng nhất thiết phải sử dụng ri&#x
EA;ng &#x
E2;m nhạc của ri&#x
EA;ng m&#x
EC;nh hoặc tự m&#x
EC;nh biểu diễn t&#x
E1;c phẩm. Bạn c&#x
F3; thể tạo video clip bằng nhạc được cấp ph&#x
E9;p (xem phần trước) hoặc bản ghi &#x
E2;m vị nghệ sĩ m&#x
E0; bạn biết thực hiện với sự đồng &#x
FD; bằng văn bản của họ.

Cũng đừng qu&#x
EA;n rằng việc kiếm tiền từ k&#x
EA;nh You
Tube của bạn sẽ mang lại th&#x
EA;m thu nhập.

Kiếm tiền từ k&#x
EA;nh &#x
E2;m nhạc

Phương ph&#x
E1;p n&#x
E0;y c&#x
F3; vẻ dễ tiếp cận v&#x
E0; kh&#x
F4;ng rắc rối nhất, mặc d&#x
F9; n&#x
F3; kh&#x
F4;ng hứa hẹn sở hữu lại lợi nhuận lớn ngay lập tức. Nhiệm vụ của bạn l&#x
E0; thường xuy&#x
EA;n cập nhật k&#x
EA;nh của m&#x
EC;nh với c&#x
E1;c clip ca nhạc ở nhiều thể loại kh&#x
E1;c nhau. Bạn c&#x
F3; thể bắt đầu với nhiều nội dung kh&#x
E1;c nhau – từ nhạc rock đến nhạc pop, sau đ&#x
F3; ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch sở th&#x
ED;ch của kh&#x
E1;n giả để x&#x
E1;c định xu hướng phổ biến nhất.

Để tạo nội dung, bạn c&#x
F3; thể sử dụng bản nhạc của ri&#x
EA;ng m&#x
EC;nh, bản nhạc từ thư viện You
Tube cũng như nhạc được thiết lập c&#x
F3; giấy ph&#x
E9;p.

Việc đầu tư v&#x
E0;o giấy ph&#x
E9;p &#x
E2;m nhạc, c&#x
F3; thể l&#x
EA;n tới 49 USD đến mỗi bản nhạc, thoạt nh&#x
EC;n c&#x
F3; vẻ đ&#x
E1;ng kể. Tuy nhi&#x
EA;n, nếu video của bạn đạt được một triệu lượt xem nhờ &#x
E2;m nhạc chất lượng cao, thu nhập kiếm tiền của bạn c&#x
F3; thể vượt qu&#x
E1; 1.000 USD. Đ&#x
E2;y l&#x
E0; một khoản đầu tư kh&#x
E1; tốt v&#x
EC; một video th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng sẽ thu h&#x
FA;t người đăng k&#x
FD; mới v&#x
E0; tăng số lượt xem tr&#x
EA;n c&#x
E1;c video clip kh&#x
E1;c của bạn.

Nếu bạn là 1 trong nghệ sĩ solo hoặc đang tham gia một ban nhạc, gần như thứ dường như đang ra mắt thuận lợi. Lượng người ái mộ của chúng ta đang tạo thêm và con số chương trình từng tháng đang dần tăng. Tuy nhiên, một sự việc lớn bạn đang đối lập đó là không kiếm được nhiều tiền. Vậy làm thay nào để các bạn tận dụng được kỹ năng của bản thân mình và trở nên chúng thành một thu nhập nhập? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đưa tới các cách nhằm kiếm chi phí với bốn cách là một trong nhạc công.

Dạy Thêm Nhạc

Nếu bạn đã thạo đủ nhạc cụ của bản thân mình để hoàn toàn có thể dạy, sẽ là một phương pháp để kiếm thêm tiền với tứ cách là một trong nhạc công. Bạn có thể dạy những bài học âm nhạc tại một cửa ngõ hàng, trung trọng điểm dạy trống hoặc trực tuyến đường qua Skype. Nếu như khách hàng không ước ao dạy từng fan một, bạn cũng có thể tạo khóa đào tạo và huấn luyện của riêng bản thân trên căn cơ web như Udemy.com. Theo paycale.com, những giáo viên dạy dỗ nhạc tứ nhân trung bình tìm được từ $33,900 cho $136,169. Nếu lưu ý đến việc dạy các bài học riêng, hãy tham khảo takelessons.com để chế tạo ra hồ sơ với tìm kiếm học tập viên.

*

 

Bắt đầu một kênh You
Tube

Nếu bạn có sáng tạo và tính giải trí, hãy ban đầu một kênh You
Tube! trường hợp bạn chưa xuất hiện một kênh nhằm quảng bá bản thân hoặc ban nhạc của mình, bạn nên tạo một kênh. Mọi người thích xem các video clip trống cover. Bạn không chỉ rất có thể phát triển con số người hâm mộ hiện có của bản thân mình mà còn có thể kiếm tiền từ đoạn phim của mình!

*

 

Sử dụng Fiverr.com

Nếu bạn muốn kiếm thêm thu nhập, hãy thử sử dụng Fiverr.com - một thị phần trực đường với hàng loạt các nhà bán tài năng có giá thành cực kỳ hấp dẫn, chỉ còn $5. Với Fiverr.com, chúng ta có thể dễ dàng chào bán tài năng của bản thân như một nghệ sĩ xây dựng đồ họa hoặc lồng tiếng. Ngoại trừ giá cơ bạn dạng là $5, chúng ta cũng có thể thêm các tiện ích bổ sung cập nhật vào danh sách của bản thân mình để chế tạo giá trị và cá thể hóa mang đến khách hàng.

*

Tiếp thị links và KOL

Một cách khác để kiếm chi phí trên mạng là chế tạo ra doanh nghiệp nghệ thuật số. Những công ty hiện giờ đang ngày càng tập trung vào vấn đề dạy tiếp thị links và fan có hình ảnh hưởng. Tiếp thị liên kết đơn giản là ra mắt sản phẩm đến một bạn nào đó cùng được trả huê hồng cho việc đó. Đây là một trong những cách vô cùng sinh lợi và rất có thể mang lại một khoản các khoản thu nhập đáng kể. Một số trong những tài khoản You
Tube, ví dụ như kênh của Income School, đã share cách bắt đầu blog của riêng các bạn và kiếm tiền từ các liên kết cùng quảng cáo liên kết. Các bạn sẽ học được các tài năng mới như SEO, tiếp thị qua thư điện tử và hoàn toàn có thể kiếm chi phí với tư cách là 1 trong nhạc công. Nếu kinh doanh trực tuyến của doanh nghiệp phát triển đủ lớn, bạn cũng có thể có dòng các khoản thu nhập thụ động, mà chỉ cần thu tiền mỗi tháng. Mặc dù nhiên, đấy là một mục tiêu yên cầu nỗ lực và sự kiên trì, cơ mà nó sẽ cho phép bạn sống không còn mình với đam mê!

*

Bán nhạc của chúng ta trực con đường với Digital Distribution

Điều này rất dễ dàng hiểu, bạn cần phải có nhạc của bản thân để bán và phân phát trực tuyến. Nếu như khách hàng vẫn suy nghĩ đĩa CD là tuyến phố duy nhất để phát triển, thì hãy lưu ý đến lại. Phân phối đĩa CD đã bớt năng suất đáng kể, trong lúc đó, doanh thu bán đĩa vinyl đã chiếm hữu mức tối đa trong 25 năm. Bạn có nhiều sự chắt lọc để bày bán nhạc của mình. Dưới đó là các công ty phân phối chuyên môn số hàng đầu mà cửa hàng chúng tôi đề xuất: CDBaby, Tune
Core, Distro
Kid, One
RPM cùng AWAL. Rộng nữa, một mạng lưới bày bán mới dựa trên mã hóa chi phí tệ, được hotline là Choon, sẽ được ra mắt vào tháng 4. Choon được cung ứng bởi Ethereum blockchain và được hiểu trả cho mỗi lượt nghe nhiều hơn ngẫu nhiên nền tảng nào khác. Chúng ta có thể đọc bài báo cụ thể hơn bên trên Billboard của Choon.

*

Film Music Agent

Tận dụng mọi thời cơ để phát triển sự nghiệp âm nhạc của chúng ta như một ban nhạc hoặc nghệ sĩ. Chúng ta cũng có thể hiển thị tuyệt vời và hoàn hảo nhất trong những chương trình truyền hình, phim cùng trò chơi bằng phương pháp đồng cỗ hóa âm nhạc của bản thân và có thể kiếm được số tiền đáng kể. Hãy đăng ký và giữ hộ nhạc của người sử dụng trên Film Music Agent nhằm tận dụng thời cơ này.

Cung cấp dịch vụ ghi âm

Nếu các bạn là fan trong ban nhạc phụ trách thu âm các bản demo, hãy tận dụng kỹ năng sản xuất với kỹ thuật của chính mình để tìm thêm thu nhập bằng phương pháp sản xuất âm nhạc cho các ban nhạc cùng nhạc công khác. Hỗ trợ dịch vụ ghi âm cho các nhạc cố kỉnh như guitar, piano và hãy chắc chắn là rằng bạn đủ đầy niềm tin với kỹ năng của chính bản thân mình trước khi bắt đầu.